Hóa học

Câu 7 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Ion nào dưới đây là axit theo thuyết Bron – stêt ?

A. \(SO_4^{2 – }\)  .                                    B. \(NH_4^ + \).

C. \(NO_3^ – \).                                      D. \(SO_3^{2 – }\).

Lời giải chi tiết

\(NH_4^ + :NH_4^ +  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}{O^ + }\)

Chọn đáp án B

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button