Hóa học

Câu 6 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: \(MgS{O_4},HCl{O_3},{H_2}S,Pb{\left( {OH} \right)_2},LiOH\)

Lời giải chi tiết

Phương trình điện li:

\(MgS{O_4} \to M{g^{2 + }} + SO_4^{2 – }\)           

\(Pb{\left( {OH} \right)_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} Pb{\left( {OH} \right)^ + } + O{H^ – }\)       

\(Pb{\left( {OH} \right)^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} P{b^{2 + }} + O{H^ – }\)           

\({H_2}S \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + H{S^ – }\)  

\(HS^- \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {S^{2 – }}\)

\(HCl{O_3} \to {H^ + } + ClO_3^ – \)   

\({H_2}Pb{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + HPbO_2^ – \)

\(HPbO_2^ –  \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + PbO_2^{2 – }\)                      

\(LiOH \to L{i^ + } + O{H^ – }\)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button