Hóa học

Câu 6 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

\({K_a} ( \left[ {C{H_3}COOH} \right] )= 1,{75.10^{ – 5}};\)

\({K_a}\left( {HN{O_2}} \right) = 4,{0.10^{ – 4}}\).

Nếu 2 axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng một nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng ?

A. \({\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} > {\left[ {{H^ + }} \right]_{HN{O_2}}}\)  .

B. \({\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} < {\left[ {{H^ + }} \right]_{HN{O_2}}}\).

C. \(pH\left[ {C{H_3}COOH} \right] < pH\left[H{N{O_2}} \right]\).

D. \(\left[ {C{H_3}CO{O^ – }} \right] > \left[ {NO_2^ – } \right]\).

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\eqalign{  & K_a{{{(HN{O_2})}}} > K_a({{{C{H_3}COOH}}})    \cr  &  \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_{_{HN{O_2}}}} > {\left[ {{H^ + }} \right]_{C{H_3}COOH}} \cr} \)

Chọn đáp án B

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button