Hóa học

Câu 3 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Đối với dung dịch axit mạnh \(HN{O_3}\) 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng ?:

A. \(pH < 1,00\) .                                            

B. \(pH > 1,00\).

C. \(\left[ {{H^ + }} \right] = \left[ {NO_3^ – } \right]\)                                                        

D. \(\left[ {{H^ + }} \right] > \left[ {NO_3^ – } \right]\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & HN{O_3} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_3^ –   \cr  & \left[ {{H^ + }} \right] = \left[ {NO_3^ – } \right] \cr} \)

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button