Hóa học

Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

a) \(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + NaOH\) 

b) \(KN{O_3} + NaCl\)

c) \(NaHS{O_3} + NaOH\) 

d) \(N{a_2}HP{O_4} + HCl\)

e) \(Cu{\left( {OH} \right)_2} + HCl\)

g) \(FeS\left( r \right) + HCl\)

h) \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + NaOH\left( d \right)\)

i) \(Sn{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + {H_2}S{O_4}\)

Lời giải chi tiết

a) \(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + 6NaOH \to 2Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {F{e^{3 + }} + 3O{H^ – } \to Fe{{\left( {OH} \right)}_3} \downarrow } \right)\)

b) \(KN{O_3} + NaCl\): Không phản ứng

c) \(NaHS{O_3} + NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

\(\left( {HSO_3^{ – } + O{H^ – } \to SO_3^{2 – } + {H_2}O} \right)\)

d) \(N{a_2}HP{O_4} + 2HCl \to 2NaCl + {H_3}PO_4\)

\(\left( {HPO_4^{2 – } + 2{H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H_3}P{O_4}} \right)\)

e) \(Cu{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl \to CuC{l_2} + 2{H_2}O\)

\(\left( {Cu{{\left( {OH} \right)}_2} + 2{H^ + } \to C{u^{2 + }} + 2{H_2}O} \right)\)

g) \(FeS\left( r \right) +2 HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\)

\(\left( {FeS + 2{H^ + } \to F{e^{2 + }} + {H_2}S} \right)\)

h) \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + NaOH\):Không phản ứng

i) \(Sn{\left( {OH} \right)_2}\left( r \right) + {H_2}S{O_4} \to SnS{O_4} + 2{H_2}O\)

\(\left( {Sn{{\left( {OH} \right)}_2} + 2{H^ + } \to S{n^{2 + }} + 2{H_2}O} \right)\)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button