Hóa học

Câu 2 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Đối với dung dịch axit yếu \(HN{O_2}\)  0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây đúng ?

A. \(pH > 1,00\).                                                          

B. \(pH = 1,00\).                                                          

C. \(\left[ {{H^ + }} \right] > \left[ {NO_2^ – } \right]\)  .

D. \(\left[ {{H^ + }} \right] < \left[ {NO_2^ – } \right]\).

Lời giải chi tiết

\(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ – \)

Trước điện li    0,1        0       0

Điện li               x   \( \to \)   x \( \to \)  x

Ta có \(\left[ {{H^ + }} \right] = x = {10^{ – pH}}\)

Và \(x < 0,1 = {10^{ – 1}} \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] < {10^{ – 1}} \)

\(\Rightarrow {10^{ – pH}} < {10^{ – 1}} \Rightarrow pH > 1\)

Chọn đáp án A

 

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button