Hóa học

Câu 10 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Tính nồng độ mol của ion \({H^ + }\)  trong dung dịch \(HN{O_2}\) 0,10M, biết rằng hằng số phân li axit của \(HN{O_2}\) là \({K_a} = 4,{0.10^{ – 4}}\)  .

Lời giải chi tiết

Xét 1 lít dung dịch \(HN{O_2}\)

                      \(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ – \) 

Trước điện li:      0,1         0           0

Điện li:                  x   \( \to \)    x     \( \to \)   x

Sau điện li:      (0,1-x)         x            x

Ta có \({K_a} = {{\left[ {NO_2^ – } \right]\left[ {{H^ + }} \right]} \over {\left[ {HN{O_2}} \right]}} = {4.10^{ – 4}} \Rightarrow {{xx} \over {\left( {0,1 – x} \right)}} = {4.10^{ – 4}}\)

Vì  \(\eqalign{  & x <  < 0,1 \Rightarrow \left( {0,1 – x} \right) \approx 0,1 \cr&\Rightarrow xx = 0,{1.4.10^{ – 4}} = {40.10^{ – 6}} \Rightarrow x = 6,{32.10^{ – 3}}  \cr  &  \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = 6,{32.10^{ – 3}}\,\,mol/l \cr} \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button