Hóa học

Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.

b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{HCl}} = {{1,46} \over {35,5}} = 0,04\)  mol

    \(HCl \to {H^ + } + C{l^ – }\)

    \(0,04 \to 0,04\)  

     \( \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = {{0,04} \over {0,4}} = {10^{ – 1}}M \)

\(\Rightarrow pH =  – \lg {10^{ – 1}} = 1\)

b) \({n_{HCl}} = 0,1\,\,mol;\,\,{n_{NaOH}} = 0,4.0,375 = 0,15\,(mol)\)  

                      \(HCl \to {H^ + } + C{l^ – }\)

                        \(0,1 \to 0,1\)

                       \(\eqalign{  & NaOH \to N{a^ + } + O{H^ – }  \cr  & 0,15\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,0,15 \cr} \)

                      \({H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\)  

Trước phản ứng: 0,1   0,15

Phản ứng:            \(0,1 \to 0,1\)  

Sau phản ứng:      0     0,05

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{O{H^ – }}}_\text{dư} = 0,05\,\,mol \cr&\Rightarrow {\left[ {O{H^ – }} \right]_\text{dư}} = {{{n_{OH^-_\text{dư}}}} \over V} = {{0,05} \over {0,5}} = {10^{ – 1}}M  \cr  &  \Rightarrow pOH =  – \lg \left[ {O{H^ – }} \right] =  – \lg {10^{ – 1}} = 1 \cr&\Rightarrow pH = 13 \cr} \)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button