Hóa học

Câu 1 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit \({K_a}\)  hoặc hằng số phân li bazơ\({K_b}\) của các axit và bazơ sau: \(HClO,Br{O^ – },HN{O_2},NO_2^ – \)

Lời giải chi tiết

\(HClO \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + ClO{^ – }\)                                    

\({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {Cl{O^ – }} \right]} \over {\left[ {HClO} \right]}}\)

\(Br{O^ – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HBrO + O{H^ – }\)                       

\({K_b} = {{\left[ {HBrO} \right]\left[ {O{H^ – }} \right]} \over {\left[ {Br{O^ – }} \right]}}\)

\(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ – \)                                     

\({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {NO_2^ – } \right]} \over {\left[ {HN{O_2}} \right]}}\)

\(NO_2^ –  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HNO_2 + O{H^ – }\)                        

\({K_b} = {{\left[ {HN{O_2}} \right]\left[ {O{H^ – }} \right]} \over {\left[ {NO_2^ – } \right]}}\)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button