Hóa học

Câu 1 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Anken  là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C       [ ]

b) Anken  là hiđrocacbon có công thức phân tử là \({C_n}{H_{2n}}\)            [ ]

c) Anken  là hiđrocacbon không no có công thức phân tử      \({C_n}{H_{2n}}\)         [ ]

d) Anken  là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C = C     [ ]

Lời giải chi tiết

a) S                                         b) S                  

c) Đ                                         d) Đ

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button