Môn toán

Bạn nào đúng 2 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Trong vở bài tập của Minh có các bài làm như sau :

  a) \({2 \over 5} + {{ – 1} \over 8} – {3 \over { – 5}} – {7 \over 8} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + \left( {{{ – 1} \over 8} – {7 \over 8}} \right) = 0\).

  b) \({{ – 3} \over 7} + {3 \over 4} + {{ – 1} \over 4} – {4 \over 7} = \left( {{{ – 3} \over 7} + {{ – 4} \over 7}} \right) + \left( {{3 \over 4} + {{ – 1} \over 4}} \right) = {{ – 1} \over 2}\).

Em hãy kiểm tra lại đáp số và sửa lại giúp Minh chỗ sai (nếu có).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){2 \over 5} + {{ – 1} \over 8} – {3 \over { – 5}} – {7 \over 8} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + \left( {{{ – 1} \over 8} – {7 \over 8}} \right) = 1 + ( – 1) = 0  \cr  & b){{ – 3} \over 7} + {3 \over 4} + {{ – 1} \over 4} – {{ – 4} \over 7} = \left( {{{ – 3} \over 7} – {{ – 4} \over 7}} \right) + \left( {{3 \over 4} + {{ – 1} \over 4}} \right) = {1 \over 7} + {1 \over 2} = {2 \over {14}} + {7 \over {14}} = {9 \over {14}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button