Môn toán

Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 20 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Đề bài

Phần I. Trắc nghiệm

Bạn đang xem bài: Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 20 – Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) So sánh 8705 và 8710

A. 8705 > 8710                                            B. 8705 < 8710

b) So sánh 1km và 1010m

A. 1km = 1010m                                          B. 1km < 1010m

c) So sánh 140 phút và 2 giờ 20 phút

A. 140 phút = 2 giờ 20 phút                        B. 140 phút > 2 giờ 20 phút

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a)

tuan 19 de 1 cau 2a tn Trường THPT Thu Xà

N là trung điểm của đoạn thẳng AB     …

AN = NB      …                                                

N là điểm ở giữa hai điểm A, B       …

AN > NB      …

b)

tuan 20 de 1 cau 2b tn Trường THPT Thu Xà

M là trung điểm của đoạn thẳng AB      …

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC      …

Phần II. Tự luận

Bài 1.

tuan 20 de 1 cau 1 tl Trường THPT Thu Xà

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào?

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm nào?

c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm nào?

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm nào? Cách B bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

a) …………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………………………………

Bài 2.

a) Viết các số: 7892, 7899, 7819, 7900, 7893 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Viết các số: 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài giải

a) ……………………………………………………………………….………………………..

b) ……………………………………………………………………….………………………..

Bài 3. Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

a) Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

– Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

b) Áp dụng kiến thức: 1km = 1000m, đổi các số đo về cùng đơn vị đo là mét rồi so sánh kết quả với nhau.

c) Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, đổi các số đo về cùng đơn vị đo là phút rồi so sánh kết quả với nhau

Cách giải: 

a) Ta có: 8705 < 8710.

Vậy đáp án đúng là B.

b) Ta có: 1km =1000m.

Mà: 1000m < 1010m.

Do đó: 1km < 1010m.

Vậy đáp án đúng là B.

c) Ta có 1 giờ = 60 phút nên 2 giờ = 120 phút.

2 giờ 20 phút = 120 phút + 20 phút  = 140 phút.

Mà: 140 phút = 140 phút.

Do đó: 140 phút = 2 giờ 20 phút.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu 2. 

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

– M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

– Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB, hay AM = MB.

tuan 19 de 1 cau 2a tn copy Trường THPT Thu Xà 

Cách giải: 

 a)         

tuan 19 de 1 cau 2a tn Trường THPT Thu Xà

N là trung điểm của đoạn thẳng AB   (Đ)       

AN = NB                                                    (Đ)

N là điểm ở giữa hai điểm A, B          (Đ)

AN > NB                                                    (S)

b) 

tuan 20 de 1 cau 2b tn Trường THPT Thu Xà

M là trung điểm của đoạn thẳng AB (Đ)

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC   (Đ)

Phần 2. Tự luận

Bài 1.

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

– M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

– Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB, hay AM = MB.

tuan 19 de 1 cau 2a tn copy Trường THPT Thu Xà

Cách giải: 

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm E.

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm E.


c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm D.

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm G, cách B 2cm.

Bài 2. 

Phương pháp:

* So sánh các số đã cho, sau đó sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

* Cách so sánh hai số tự nhiên:

Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

– Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Cách giải: 

a) So sánh các số đã cho ta có:

7900 > 7899 > 7893 > 7892 > 7819.

Các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

7900; 7899; 7893; 7892; 7819.

b) So sánh các số đã cho ta có:

4001 < 4015 < 4075 < 4125 < 4721.

Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4001; 4015; 4075; 4125; 4721.

Bài 3. 

Phương pháp:

– Tính độ dài đoạn đường thứ hai ta lấy độ dài đoạn đường thứ nhất cộng với 325m.

– Tính độ dài cả hai đoạn đường ta lấy độ dài đoạn đường thứ nhất cộng với độ dài đoạn đường thứ hai.

Cách giải: 

Đoạn đường thứ hai dài số mét là:

2143 + 325 = 2468 (m)

Cả hai đoạn đường dài số mét là:

2143 + 2468 = 4611 (m)

Đáp số: 4611m.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button