Lịch sử

Bài tập 6 trang 74 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Em hãy cho biết vì sao đến tháng 9-1939, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì phong trào đấu tranh công khai mới chấm dứt?

Bạn đang xem bài: Bài tập 6 trang 74 vở bài tập lịch sử 9

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu chỉ đúng ý nghĩa của phong trào 1936 – 1939 dưới đây:

☐ Trình độ chính trị của cán bộ và đảng viên được nâng cao rõ rệt;

☐ Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng;

☐ Chủ nghĩa Mác Lê-nin được phổ biến, tuyên truyền và giáo dục;

☐ Tổ chức Đảng được củng cố và phát triển;

☐ Đội quân chính trị hàng triệu người ở nông thôn và thành thị được tập hợp;

☐ Đội ngũ cán bộ cách mạng được bồi dưỡng và tôi luyện trong đấu tranh;

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết

a)

Từ cuối năm 1938, chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp ngày cành thiên về hữu. Theo đà đó, thực dân phản động Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy phản công lại Mặt trận Dân chủ Đông Dương, cấm những hoạt động cách mạng và khủng bố các chiến sĩ tham gia.

=> Tình hình bất lợi cho cách mạng, vì thế đến tháng 9-1939phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.

b) ☒ Tất cả các ý trên.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button