Lịch sử

Bài tập 3 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

Đề bài

a) Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ gì?

Bạn đang xem bài: Bài tập 3 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

b) Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra những chủ trương gì? Hãy điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

☐ Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít;

☐ Đấu tranh bằng hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai;

☐ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, giáo dục quần chúng;

☐ Chủ trương thương lượng với Pháp.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết

a) Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

– Họp hội nghị Ban Chấp hành trung ương tại Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 7 – 1936.

– Hội nghị xác định:

+ Kẻ thù cụ thể trước mắt là phản động Pháp và tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp.

+ Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là: “chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”.

b)

☒ Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít;

☒ Đấu tranh bằng hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai;

☒ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, giáo dục quần chúng;

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button