Môn toán

Bài 91 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh : 

\(\displaystyle M = {8 \over 3}.{2 \over 5}.{3 \over 8}.10.{{19} \over {92}}\)

\(\displaystyle N = {5 \over 7}.{5 \over {11}} + {5 \over 7}.{2 \over {11}} – {5 \over 7}.{{14} \over {11}}\)

\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} – {{123} \over {9999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{1 \over 2} – {1 \over 3} – {1 \over 6}} \right)\) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau :

                    \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số:

a) Tính chất giao hoán: \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left( {\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}} \right).\dfrac{p}{q} = \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right).\)

c) Nhân với số 1: \(\dfrac{a}{b}.1 = 1.\dfrac{a}{b} = \dfrac{a}{b}.\)

d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(\dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d} + \dfrac{p}{q}} \right) = \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle M = {8 \over 3}.{2 \over 5}.{3 \over 8}.10.{{19} \over {92}} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over 3}.{3 \over 8}} \right).\left( {{2 \over 5}.10} \right).{{19} \over {92}} \)

\(\displaystyle= 1.4.{{19} \over {92}}= {{4.19} \over {92}} \)

\(\displaystyle ={{4.19} \over {4.23}}= {{19} \over {23}}\) 

\(\displaystyle N = {5 \over 7}.{5 \over {11}} + {5 \over 7}.{2 \over {11}} – {5 \over 7}.{{14} \over {11}} \)

\(\displaystyle= {5 \over 7}.\left( {{5 \over {11}} + {2 \over {11}} – {{14} \over {11}}} \right)\)

\(\displaystyle= {5 \over 7}.{{ – 7} \over {11}} = {{ – 5} \over {11}}\) 

\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} – {{123} \over {9999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{1 \over 2} – {1 \over 3} – {1 \over 6}} \right) \)
\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} – {{123} \over {999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{3 \over 6} + {{ – 2} \over 6} + {{ – 1} \over 6}} \right) \)
\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} – {{123} \over {9999}}} \right).0 = 0  \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button