Môn toán

Bài 8 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm các số nguyên x, y biết :

a) \({x \over 7} = {6 \over {21}}\)                                    

b) \({{ – 5} \over y} = {{30} \over { – 42}}\)

c) \({{12} \over { – 15}} = {x \over {30}}\)                               

d) \({8 \over y} = {y \over 2}.\)

Lời giải chi tiết

\(a){x \over 7} = {6 \over {21}}\)  nên \(x.21 = 6.7.\)

Do đó: \(x = {{6.7} \over {21}} = 2.\)

\(b){{ – 5} \over y} = {{30} \over { – 42}}\)  nên \(30.y = (-5).(-42).\)

Do đó: \(y = {{( – 5).( – 42)} \over {30}} = 7.\)

c) Vì \({{12} \over { – 15}} = {x \over {30}}\)  nên \(x.(-15) = 12.30.\)

Do đó: \(x = {{12.30} \over { – 15}} =  – 24.\)

d) Vì \({8 \over y} = {y \over 2}\)  nên \(y.y = 8.2(y \in Z,y \ne 0).\)  

Do đó \({y^2} = 8.2 \Leftrightarrow {y^2} = 16 \Leftrightarrow {y^2} = {4^2}\)

\( \Leftrightarrow y = 4\)  hoặc \(y = -4\).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button