Hóa học

Bài 7 trang 149 SGK Hóa học 9

Đề bài

Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a)

– Tính mCH3COOH = mdung dịch.C% => nCH3COOH

Viết PTHH, đặt số mol CH3COOH vào tính được số mol NaHCO3 phản ứng

=> mNaHCO3 => m dung dịch NaHCO3

b)

– Tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: m dung dịch sau pư = m dung dịch CH3COOH + mdung dịch NaHCO3 – mCO2

– Tính C% dung dịch muối CH3COONa thu được sau phản ứng: C% dd CH3COONa = mCH3COONa/m dd sau pư.100%

Lời giải chi tiết

PTHH: CH3COOH  +  NaHCO3   ->  CH3COONa  +  CO2  +  H2O

a) mCH3COOH = mdung dịch.C% = 100.12/100 = 12 gam => nCH3COOH = 12/60 = 0,2 mol.

 CH3COOH  +  NaHCO3   ->  CH3COONa  +  CO2  +  H2O

        0,2            0,2                  0,2            0,2

=> mNaHCO3 = 0,2.84 = 16,8 gam.

 \(m_{dd_{NaHCO_{3}}}=16,8\dfrac{100}{8,4}=200\) (gam).

b)  \(m_{CH_{3}COONa}\) = 0,2.82 = 16,4 (gam).

Sau phản ứng  \(m_{dd}=m_{dd_{CH_{3}COOH}}+m_{dd_{NaHCO_{3}}}-m_{CO_{2}}\)

      = 100 + 200 – (0,2.44) = 291,2 (gam).

=> C% (CH3COONa) = \(\dfrac{16,4}{291,2}\).100% = 5,63%.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button