Môn toán

Bài 61 : Luyện tập chung

Bài 1

Tính :

bai 61 h1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Ta đặt tính và tính như sau : 

bai 61 01 Trường THPT Thu Xà

Vậy ta có kết quả như sau :

bai 61 h1b Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = …..                                            39,4 × 0, 1 = …..

b) 138,05 × 100 = ….                                       420,1 × 0,01 = ….

c) 0,29 × 10 =……….                                        0,98 × 0,1 = …….

Phương pháp giải:

– Khi nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

– Khi nhân một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7                                          39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805                                 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9                                            0,98 × 0,1 = 0,098

Bài 3

Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

– Số tiền khi mua 1m vải = số tiền mua 7m vải : 7.

– Số tiền khi mua 4,2m vải = số tiền mua 1m vải × 4,2.

– Số tiền phải trả ít hơn = Số tiền khi mua 7m vải \(-\)  số tiền mua 4,2m vải.

Lời giải chi tiết:

Số tiền mua 1 mét vải là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số tiền mua 4,2m vải là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

                     Đáp số: 182 000 đồng.

Bài 4

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

bai 61 h2 Trường THPT Thu Xà

Nhận xét : (a + b) × c = a × ….. + b × ….. hay a × c + b × c = (a + …..) × …..

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

    12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ………………

    0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ………………

    16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = …………….

Phương pháp giải:

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

b) Áp dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 

bai 61 h2b Trường THPT Thu Xà

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c  hay a × c + b × c = (a + b) × c.

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

   = 12,1 × (5,5 + 4,5)

   = 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

   = 0,81 × (8,4 + 2,6)

   = 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

   = 47,8 × (16,5 + 3,5)

   = 47,8 × 20 = 956

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button