Hóa học

Bài 6 trang 28 SGK Hoá học 10

Đề bài

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là

a) 1, 3.       

b) 8, 16.          

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Viết cấu hình electron dựa vào số hiệu nguyên tử.

– Xác định nguyên tố đó là kim loại hay phi kim:

+ Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ H, He, B)

+ Các nguyên tố có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim.

+ Các nguyên tố có 4 electron lớp ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi kim.

+ Các nguyên tố có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) Z = 1 : 1s1                   ;            Z = 3 : 1s2 2S1 ;

b) Z = 8 : 1s2 2s2 2p4        ;           Z = 16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) Z = 7 : 1s2 2s2 2p3        ;           Z = 9 : 1s2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại là những nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có Z = 8, Z = 16, Z = 7, Z = 9 là phi kim.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button