Môn toán

Bài 57 : Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm : 

a) 4,08 × 10 = ……..                             21,8 × 10 = ……….

b) 45,81 × 100 = …..                            9,475 × 100 = …….

c) 2,6843 × 1000 = …..                        0,8341 × 1000 = …….

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; …\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Lời giải chi tiết:

a)  4,08 × 10 = 40,8

     21,8 × 10 = 218

b)  45,81 × 100 = 4581

     9,475 × 100 = 947,5

c)  2,6843 × 1000 = 2684,3

    0,8341 × 1000 = 834,1

Bài 2

Đặt tính rồi tính : 

12,6 × 80                                                75,1 × 300

25,71 × 40                                              42,25 × 400

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

bai 57 h1 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

– Tính quãng đường người đó đi được trong 2 giờ đầu.

– Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau.

– Quãng đường người đó đã đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 giờ đầu: mỗi giờ 11,2 km

4 giờ sau: mỗi giờ 10,52 km

Tất cả: ….km?

Bài giải

Trong 2 giờ đầu người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

11,2 × 2 = 22,4 (km)

Trong 4 giờ sau người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

10,52 × 4 = 42,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét 

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

                                   Đáp số: 64,48km.

Bài 4

Tìm số tự nhiên \(x\) bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 × \(x\) > 7.

Phương pháp giải:

Thay lần lượt \(x\) = 2; 3; 4; 5 vào biểu thức 2,6 × \(x\), tính giá trị biểu thức đó rồi so sánh kết quả với 7.

Lời giải chi tiết:

Với \(x\) = 2 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 2 = 5,2 < 7 (loại).

Với \(x\) = 3 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 3 = 7,8 > 7.

Với \(x\) = 4 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 4 = 10,4 > 7.

Với \(x\) = 5 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 5 = 13 > 7.

Vậy số tự nhiên bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho 2,6 × \(x\) > 7 là \(x\) = 3.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button