Môn toán

Bài 56 : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Bài 1

Đúng ghi Đ, Sai ghi S :

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …. ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba, …… chữ số.

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba, …… chữ số.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; …\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …. ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên phải một, hai, ba, …… chữ số.       Đ

b) Chuyển dấu phẩu của số đó sang bên trái một, hai, ba, …… chữ số.         S

Bài 2

Tính nhẩm : 

a)  4,08 × 10 = ………..                                     0,102 × 10 = ……….

b) 23,013 × 100 = …….                                     8,515 × 100 = ……..

c) 7,318 × 1000 = …….                                     4,57 × 1000 = ……..

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; …\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a)  4,08 × 10 = 40,8                                         0,102 × 10 = 1,02

b)  23,013 × 100 = 2301,3                               8,515 × 100 = 851,5

c)  7,318 × 1000 = 7318                                   4,57 ×1000 = 4570

Bài 3

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét :

a) 1,2075km = …………                                b) 0,452hm = ………..

c) 12,075km = ………….                               d) 10,241dam = ……..

Phương pháp giải:

– Ta có 1km = 1000m nên muốn đổi một số từ đơn vị ki-lô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 1000.

– Ta có 1hm = 100m nên muốn đổi một số từ đơn vị héc-tô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

– Ta có 1dam = 10m nên muốn đổi một số từ đơn vị đề-ca-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

Lời giải chi tiết:

a) 1,2075km = 1207,5m                              b) 0,452hm = 45,2m

c) 12,075km = 12075m                             d) 10,241dam = 102,41m

Bài 4

Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Quãng đường đi được trong 10 giờ = quãng đường đi được trong 1 giờ × 10.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường ô tô đi trong 10 giờ là:

35,6 × 10 = 356 (km)

                     Đáp số: 356km. 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button