Môn toán

Bài 54 : Luyện tập chung

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(34,28 + 19,47\)                       \(408,23 – 62,81\)                          \(17,29 + 14,43 + 9,36\)

Phương pháp giải:

– Viết các số hạng (hoặc số trừ dưới số bị trừ) sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép cộng (hoặc phép trừ) như cộng (hoặc trừ) các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng (hoặc số bị trừ và số trừ). 

Lời giải chi tiết:

bai 54 h1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\; x – 3,5 = 2,4 + 1,5\)                            \(b)\; x + 6,4 = 27,8 – 8,6\)

Phương pháp giải:

– Tính giá trị ở vế phải.

– Xác định vai trò của \(x\) trong phép tính rồi tìm \(x\) theo các quy tắc sau:

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

bai 54 h2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 14,75 + 8,96 + 6,25 = ………………….

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ………………..

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

a + b + c = (a + c) + b;  

a – b – c = a – (b + c).  

Lời giải chi tiết:

a) 14,75 + 8,96 + 6,26

     = (14,75 + 6,25) + 8,96

     = 21 + 8,96

     = 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11

    = 66,79 – (18,89 + 12,11)

    = 66,79 – 31

    = 35,79

Bài 4

Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính tổng diện tích của vườn cây thứ hai và vườn cây thứ ba = tổng diện tích ba vườn cây – diện tích vườn cây thứ nhất.

– Tính diện tích vườn cây thứ hai = diện tích vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

– Tính diện tích vườn cây thứ ba = tổng diện tích vườn cây thứ hai và thứ ba – diện tích vườn cây thứ hai.

Cách 2 : 

– Tính diện tích vườn cây thứ hai = diện tích vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

– Tính tổng diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai.

– Tính diện tích vườn cây thứ ba = tổng diện tích ba vườn cây – tổng diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Diện tích vườn cây thứ hai và thứ ba là :

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ hai là :

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là :

2,8 – 1,8 = 1 (ha) 

1ha = 10 000m2

                              Đáp số: 10 000m2.

Cách 2:

Diện tích của vườn cây thứ hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha) 

1ha = 10 000m2

                                 Đáp số: 10 000m2.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button