Môn toán

Bài 51 : Luyện tập

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(23,75 + 8,42 + 19,83\)                  \(48,11 + 26,85 + 8,07\)                 \(0,93 + 0,8 + 1,76\)

Phương pháp giải:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

bai 51 h1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = …………………

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = ……………..

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = …………………

Phương pháp giải:

 Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 2,96 + 4,58 + 3,04

    = 4,58 + (2,96 + 3,04)

    = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4

    = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

    = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77

    = (4,77 + 2,23) + 8,69

    = 7 + 8,69 = 15,69

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>;\, <;\, =)\) : 

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{…………..}\,\;…..\,\;8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{…………….}\,\;…..\,\;\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{……………} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{………….}\,\;\;\;…..\,\;\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{…………..} \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{8,23}\,\,\,\,\, < \,\,\,8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{13,33}\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{13,33} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{20,3}\,\,\,\,\,\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{19,55} \cr} \)

Bài 4

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

– Tìm số vải bán ngày thứ hai = số vải bán ngày thứ nhất + 4,6m.

– Tìm số vải bán ngày thứ ba = (số vải bán ngày thứ nhất + số vải bán ngày thứ hai) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 32,7 m

Ngày thứ hai: 4,6 m

Ngày thứ ba: Trung bình cộng số mét vải bán trong hai ngày đầu

Ngày thứ ba: …. m ?

Bài giải

 Ngày thứ hai cửa hàng bán số mét vải là :

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Ngày thứ ba cửa hàng bán số mét vải là :

(32,7 + 37,3) : 2 = 35 (m) 

                                  Đáp số: 35m.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button