Hóa học

Bài 5 trang 83 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Cho bài tập thực nghiệm như hình 6.17 và tính nồng độ dung dịch thu được.

cau 5 bai 42 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

Học sinh vào phòng thí nghiệm và làm thí nghiệm như hình vẽ.
Số mol của \(CuS{O_4}.5{H_2}O\) là :
\(\eqalign{  & {n_{CuS{O_4}.5{H_2}O}} = {{{m_{CuS{O_4}.5{H_2}O}}} \over {{M_{CuS{O_4}.5{H_2}O}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= {{50} \over {160 + 5.18}} = 0,2mol  \cr  &  \Rightarrow {n_{CuS{O_4}}} = {n_{CuS{O_4}.5{H_2}O}} = 0,2mol \cr} \)

Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
\({CM_{.CuS{O_4}}} = {{{n_{CuS{O_4}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{0,2} \over {0,5}} = 0,4M\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button