Môn toán

Bài 5 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \(x = {{ – 1} \over 3} + {5 \over 6}\) ;

b) \(x + {4 \over 5} = {3 \over {10}}\) ;

c) \(x – {3 \over 4} = {1 \over 2}\) ;

d) \({{ – 5} \over 6} – x = {7 \over {12}} + {{ – 1} \over 2}\) ;

e) \({4 \over 7} – \left( { – x} \right) = {{ – 1} \over {14}}\).

Lời giải chi tiết

\(a)x = {{ – 1} \over 3} + {5 \over 6} = {{ – 2} \over 6} + {5 \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}.\)  Vậy \(x = {1 \over 2}.\)

\(\eqalign{  & b)x + {4 \over 5} = {3 \over {10}} \Rightarrow x = {3 \over {10}} – {4 \over 5} = {3 \over {10}} – {8 \over {10}} = {{ – 5} \over {10}} = {{ – 1} \over 2}.  \cr  & c)x – {3 \over 4} = {1 \over 2} \Rightarrow x = {1 \over 2} + {3 \over 4} = {2 \over 4} + {3 \over 4} = {5 \over 4}.  \cr  & d){{ – 5} \over 6} – x = {7 \over {12}} + {{ – 1} \over 2} \Rightarrow  – x = {7 \over {12}} + {{ – 1} \over 2} + {5 \over 6} = {7 \over {12}} + {{ – 6} \over {12}} + {{10} \over {12}} = {{7 – 6 + 10} \over {12}} = {{11} \over {12}} \Rightarrow x = {{ – 11} \over {12}}.  \cr  & e){4 \over 7} – ( – x) = {{ – 1} \over {14}} \Rightarrow  – ( – x) = {{ – 1} \over {14}} – {4 \over 7} = {{ – 1} \over {14}} – {8 \over {14}} = {{ – 1 – 8} \over {14}} = {{ – 9} \over {14}} \Rightarrow x = {{ – 9} \over {14}}. \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button