Vật lý

Bài 5 trang 133 SGK Vật lí 11

Đề bài

So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau: 

Related Articles

hinh bai 5 trang 133 li 11 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Cảm ứng từ trong lòng ống dây: \(B = 4\pi {.10^{ – 7}}{N \over l}I\)

trong đó: N là tổng số vòng dây, l là độ dài ống dây.

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\left\{ \matrix{
{B_1} = 4\pi {.10^{ – 7}}{{{N_1}} \over {{l_1}}}{I_1} \hfill \cr
{B_2} = 4\pi {.10^{ – 7}}{{{N_2}} \over {{l_2}}}{I_2} \hfill \cr} \right.\)

Ta thấy:

\(\left\{ \matrix{
{{{N_1}} \over {{l_1}}}{I_1} = {{5000.5} \over 2} = 12500 \hfill \cr
{{{N_2}} \over {{l_2}}}{I_2} = {{10000.2} \over {1,5}} = {{40000} \over 3} \approx 13333,3 \hfill \cr} \right. \)

\(\Rightarrow {{{N_1}} \over {{l_1}}}{I_1} < {{{N_2}} \over {{l_2}}}{I_2} \Rightarrow {B_1} < {B_2}\)

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button