Hóa học

Bài 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi 1 nguyên tố và nhóm nguyên tử:

a) Fe (III) và (OH) (I)                   d) K (I) và PO4  (III)

b) Ca (II) và (NO3) (I)                  e) Ba (II) và (PO4) (III)

c) Al (III) và (SO4) (II)

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1

a) Công thức hóa học giữa Fe và OH có dạng: \(\mathop {F{e_x}}\limits^{III} \mathop {{{\left( {OH} \right)}_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {III}} = {1 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là Fe(OH)3.

Cách khác:

Fe hóa trị III, OH hóa trị I\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa Fe và OH là: Fe(OH)3.

b) Công thức hóa học giữa Ca và NO3 có dạng: \(\mathop {C{a_x}}\limits^{II} \mathop {{{\left( {N{O_3}} \right)}_y}}\limits^I \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.II = y.I \Rightarrow {x \over y} = {I \over {II}} = {1 \over 2}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là Ca(NO3)2.

Cách khác:

Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa Ca và NO3 là: Ca(NO3)2.

c) Công thức hóa học giữa Al và SO4 có dạng: \(\mathop {A{l_x}}\limits^{III} \mathop {{{\left( {S{O_4}} \right)}_y}}\limits^{II} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.III = y.II \Rightarrow {x \over y} = {{II} \over {III}} = {2 \over 3}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 2 \hfill \cr  y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là Al2(SO4)3.

Cách khác:

Al hóa trị III, SO4 hóa trị II\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa Al và SO4 là: Al2(SO4)3.

d) Công thức hóa học giữa K và PO4 có dạng: \(\mathop {{K_x}}\limits^I \mathop {{{\left( {P{O_4}} \right)}_y}}\limits^{III} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.I = y.III \Rightarrow {x \over y} = {{III} \over I} = {3 \over 1}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 3 \hfill \cr  y = 1 \hfill \cr}  \right.\)


Công thức hóa học của hợp chất là K3PO4.

Cách khác:

K hóa trị I, PO4 hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa K và PO4 là: K3PO4.

e) Công thức hóa học giữa Ba và PO4 có dạng: \(\mathop {B{a_x}}\limits^{II} \mathop {{{\left( {P{O_4}} \right)}_y}}\limits^{III} \)

Theo qui tắc hóa trị: \(x.II = y.III \Rightarrow {x \over y} = {{III} \over {II}} = {3 \over 2}\)

Ta lấy \(\left\{ \matrix{  x = 3 \hfill \cr  y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Công thức hóa học của hợp chất là Ba3(PO4)2.

Cách khác:

Ba hóa trị II, PO4 hóa trị III\( \Rightarrow \) Công thức hóa học giữa Ba và PO4 là: Ba3(PO4)2.

THPT Thu Xà

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button