Môn toán

Bài 4 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a) \({1 \over {…}} + {1 \over {…}} + {1 \over {…}} = {1 \over 9}\) ;

b) \({1 \over {12}} + … = {{ – 3} \over 4}\) ;

c) \({1 \over 5} – … = {1 \over {30}}\) ;

\(d){{ – 4} \over {17}} – … = 0\)

e) \(… – {2 \over 5} = {{ – 1} \over 4}\).

Lời giải chi tiết

\(a){1 \over 3} + {1 \over { – 3}} + {1 \over 9} = {1 \over 9}\)

\(b){1 \over {12}} + … = {{ – 3} \over 4}… = {{ – 3} \over 4} – {1 \over {12}} = {{ – 3} \over 4} + \left( {{{ – 1} \over {12}}} \right) = {{ – 9} \over {12}} + {{ – 1} \over {12}} = {{ – 10} \over {12}}.\)

Vậy \({1 \over {12}} + {{ – 5} \over 6} = {{ – 3} \over 4}.\)

\(c){1 \over 5} – … = {1 \over {30}}… = {1 \over 5} – {1 \over {30}} = {6 \over {30}} – {1 \over {30}} = {5 \over {30}} = {1 \over 6}.\)

Vậy \({1 \over 5} – {1 \over 6} = {1 \over {30}}.\)

\(d){{ – 4} \over {17}} – … = 0… = {{ – 4} \over {17}} – 0 = {{ – 4} \over {17}}.\)

Vậy \({{ – 4} \over {17}} – {{ – 4} \over {17}} = 0.\)

\(e)… – {2 \over 5} = {{ – 1} \over 4}… = {{ – 1} \over 4} + {2 \over 5} = {{ – 5} \over {20}} + {8 \over {20}} = {3 \over {20}}.\)

Vậy \({3 \over {20}} – {2 \over 5} = {{ – 1} \over 4}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button