Vật lý

Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

 

Lời giải chi tiết

Đường ngang, nhẵn nên hệ hai xe lăn là hệ kín. Trước khi đốt dây hệ đứng yên nên tổng động lượng bằng 0.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ, ta có:

\({m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = \overrightarrow 0  \Rightarrow {m_2} =  – {m_1}.{{\overrightarrow {{v_1}} } \over {\overrightarrow {{v_2}} }}(1)\)

Chọn chiều dương là chiều \(\overrightarrow {{v_1}} \) thì (1)

\( \Rightarrow {m_2} =  – {m_1}{{{v_1}} \over { – {v_2}}} = {m_1}{{{v_1}} \over {{v_2}}} = 400.{{1,5} \over 1} = 600(g)\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button