Hóa học

Bài 3 trang 103 SGK Hoá học 9

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.

capture 2 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 103 SGK Hoá học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lí thuyết về cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết

(1) \({C_{(r)}} + C{O_{2\,(k)}}\xrightarrow{{{t^0}}}2C{O_{(k)}}\)

    Chất khử

(2) \({C_{(r)}} + {O_{2\,(k)}}\xrightarrow{{{t^0}}}C{O_{2\,(k)}}\)

Chất khử

(3) \(2C{O_{(k)}} + {O_{2\,(k)}}\xrightarrow{{{t^0}}}2C{O_{2\,\,(k)}}\)

(4) \(C{O_{2\,(k)}} + {C_{(r)}}\xrightarrow{{{t^0}}}2C{O_{(k)}}\)

                      Chất khử

(5) \(C{O_{2\,(k)}} + Ca{O_{(r)}}\xrightarrow{{{t^0}}}CaC{{\text{O}}_{3\,(r)}}\)

(6) \(C{O_{2\,(k)}} + 2NaO{H_{(dd)\,\,dư}} \to N{a_2}C{O_{3\,(r)}} + {H_2}{O_{(l)}}\)

\(C{O_{2\,(k)}} + NaO{H_{(dd)\,\,vừa\,\,đủ}} \to NaHC{O_3}\)

(7) 

\(CaC{{\text{O}}_{3\,(r)}}\xrightarrow{{{t^0}}}Ca{O_{(r)}} + C{O_{2\,(k)}}\)

(8) \(N{a_2}C{O_{3\,(r)}} + 2HC{l_{(dd)}} \to 2NaC{l_{(dd)}} + C{O_{2\,(k)}} + {H_2}{O_{(l)}}\)

\(NaHC{O_{3\,(r)}} + HC{l_{(dd)}} \to NaC{l_{(dd)}} + C{O_{2\,(k)}} + {H_2}{O_{(l)}}\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button