Hóa học

Bài 21.5 trang 28 SBT hóa học 8

Đề bài

Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2 . Hãy xác định:

a) Khối lượng mol phân tử của urê.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm urê.

c) Trong 2 mol phân tử urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) Khối lượng mol phân tử = Tổng khối lượng mol của các nguyên tử thành phần.

b) \(\begin{array}{l}\% {m_C} = \dfrac{{{M_C} \times 100\% }}{{{M_{{\rm{ur}}e}}}}\\\% {m_O} = \dfrac{{{M_O} \times 100\% }}{{{M_{{\rm{ur}}e}}}}\\\% {m_N} = \dfrac{{{M_N} \times 100\% }}{{{M_{{\rm{ur}}e}}}}\\\% {m_H} = \dfrac{{{M_H} \times 100\% }}{{{M_{{\rm{ur}}e}}}}\end{array}\)

c) Số mol nguyên tử của nguyên tố trong hợp chất = số nguyên tử nguyên tố x số mol hợp chất.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol phân tử CO(NH2)là : 12+16+3(14+2)=60(g/mol)

b) Thành phần phần trăm các nguyên tố trong ure :

\(\begin{array}{l}\% {m_C} = \dfrac{{12 \times 100\% }}{{60}} = 20\% \\\% {m_O} = \dfrac{{16 \times 100\% }}{{60}} \approx 26,7\% \\\% {m_N} = \dfrac{{14 \times 100\% }}{{60}} \approx 46,7\% \\\% {m_H} = \dfrac{{1 \times 100\% }}{{60}} = 6,6\% \end{array}\)

c) Trong 2 mol phân tử CO(NH2)2  có 2×1=2 (mol) nguyên tử C; 2×1=2(mol) nguyên tử O; 2×2=4(mol) nguyên tử N và 2×4=8(mol) nguyên tử H.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button