Hóa học

Bài 20.1 trang 27 SBT hóa học 8

Đề bài

Có những khí sau : N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:,

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

c) Khí SO2 nặng hạy nhẹ hơn khí O2 là bao nhiêu lần.”

d) Khí nào là nặng nhất. Khí nào là nhẹ nhất.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lí thuyết về Tỉ khối khí Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Những khí có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 29 g/mol nhẹ hơn không khí. Ngược lại, những khí nào có khối lượng mol phân tử lớn hơn 29 g/mol nặng hơn không khí. Ta có :

Những khí nhẹ hơn không khí là :

Khí nitơ : \({d_{{N_2}/kk}} = \dfrac{{28}}{{29}} \approx 0,96\) (lần)

Khí amoniac: \({d_{N{H_3}/kk}} = \dfrac{{17}}{{29}} \approx 0,58\) (lần)

Khí metan : \({d_{C{H_4}/kk}} = \dfrac{{16}}{{29}} \approx 0,55\) (lần)

 Những khí nặng hơn không khí là .

-Khí oxi: \({d_{{O_2}/kk}} = \dfrac{{32}}{{29}} \approx 1,1\) (lần)

Khí sunfurơ : \({d_{S{O_2}/kk}} = \dfrac{{64}}{{29}} \approx 2,2\) (lần)

Khí hiđro sunfua : \({d_{{H_2}S/kk}} = \dfrac{{34}}{{29}} \approx 1,17\) (lần)

b) Hiđro là chất khí nhẹ nhất, tất cả những khí đã cho đều nặng hơn khí hiđro. Chúng có khối lượng mol phân tử đều lớn hơn 2. Bằng cách tìm tỉ khối của mỗi khí đã cho với khí hiđro, ta sẽ có những kết quả như sau :

– bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 7 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần.

   – bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 8 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.

   – bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 9 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

   – bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 10 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí NH3 nặng hơn khí H2 8,5 lần.

   – bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 11 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí H2S nặng hơn khí H2 17 lần.

   – bai 1 trang 27 sach bai tap hoa 8 1 12 Trường THPT Thu Xà.

Vậy khí CH4 nặng hơn khí H2 8 lần.

c) Khối lượng mol phân tử của SO2 = 64 g/mol, của O2 = 32 g/mol. Như vậy khí SO2 nặng hơn khí O2 là \(\dfrac{{64}}{{32}} = 2\) (lần).

d) Trong những khí đã cho, khí SO2 là nặng nhất (\({M_{S{O_2}}}\) = 64 g/mol). Khí nhẹ nhất là khí CH4 (\({M_{C{H_4}}}\) = 16 g/mol).

 THPT Thu Xà

– clip image001 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần.

   – clip image002 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần.

   – clip image003 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

   – clip image004 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí NH3 nặng hơn khí H2 8,5 lần.

   – clip image005 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí H2S nặng hơn khí H2 17 lần.


   – clip image006 Trường THPT Thu Xà. Vậy khí CH4 nặng hơn khí H2 8 lần.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button