Môn toán

Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

a) \({3 \over 7} + … = {{ – 2} \over 7}\) ;                                     

b)  \(… + {{ – 4} \over {11}} = {{ – 7} \over {11}}\) ;

c) \({{ – 6} \over {18}} + … = {{ – 3} \over {18}}\) ;                                    

d) \({{ – 5} \over {13}} + … = {{ – 5} \over {13}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 7} + … = {2 \over 7}  \cr  & … = {{ – 2} \over 7} – {3 \over 7} = {{ – 5} \over 7} \cr} \)   

Vậy \({3 \over 7} + {{ – 5} \over 7} = {{ – 2} \over 7}\)

\(\eqalign{  & b)… + {{ – 4} \over {11}} = {{ – 7} \over {11}}  \cr  & … = {{ – 7} \over {11}} + {4 \over {11}} = {{ – 3} \over {11}}  \cr  &  \Rightarrow {{ – 3} \over {11}} + {{ – 4} \over {11}} = {{ – 7} \over {11}}  \cr  & c){{ – 6} \over {18}} + … = {{ – 3} \over {18}}  \cr  & … = {{ – 3} \over {18}} + {6 \over {18}} = {3 \over {18}} = {1 \over 6}  \cr  &  \Rightarrow {{ – 6} \over {18}} + {1 \over 6} = {{ – 3} \over {18}}.  \cr  & d){{ – 5} \over {13}} + … = {{ – 5} \over {13}}  \cr  & … = {{ – 5} \over {13}} + {5 \over {13}} = 0  \cr  &  \Rightarrow {{ – 5} \over {13}} + 0 = {{ – 5} \over {13}}. \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button