Môn toán

Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tính các tổng (hiệu) dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

  a) \({9 \over {36}} + {7 \over { – 21}}\) ;          b) \({{ – 5} \over {35}} + {6 \over {42}}\) ;

  c) \({{ – 18} \over {24}} – {{15} \over {21}}\) ;          d) \({{ – 15} \over {18}} – {{21} \over {35}}\) ;

e) \({4 \over { – 20}} + {{14} \over { – 21}}\) ;         f) \({{18} \over { – 30}} – {8 \over {28}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){9 \over {36}} + {7 \over { – 21}} = {1 \over 4} + {{ – 1} \over 3} = {3 \over {12}} + {{ – 4} \over {12}} = {{3 – 4} \over {12}} = {{ – 1} \over {12}}  \cr  & b){{ – 5} \over {35}} + {6 \over {42}} = {{ – 1} \over 7} + {1 \over 7} = {{ – 1 + 1} \over 7} = {0 \over 7} = 0  \cr  & c){{ – 18} \over {24}} – {{15} \over {21}} = {{ – 3} \over 4} – {5 \over 7} = {{ – 21} \over {28}} – {{20} \over {28}} = {{ – 41} \over {28}}  \cr  & d){{ – 15} \over {18}} – {{ – 21} \over {35}} = {{ – 5} \over 6} – {{ – 3} \over 5} = {{ – 25} \over {30}} – {{ – 18} \over {30}} = {{ – 7} \over {30}}  \cr  & e){4 \over { – 20}} + {{14} \over { – 21}} = {{ – 1} \over 5} + {{ – 2} \over 3} = {{ – 3} \over {15}} + {{ – 10} \over {15}} = {{ – 13} \over {15}}  \cr  & h){{18} \over { – 30}} – {8 \over {28}} = {{ – 3} \over 5} – {2 \over 7} = {{ – 21} \over {35}} – {{10} \over {35}} = {{ – 31} \over {35}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button