Hóa học

Bài 19.10 Trang 24 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b)  Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SOloãng nói trên để hoà tan sắt?

Bạn đang xem bài: Bài 19.10 Trang 24 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tính toán dựa vào phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

 \({n_{Fe}} = \dfrac{0,56}{56} = 0,01(mol)\)       

a) \(Fe\,\,+ \,\,\,{H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\,+ \,{H_2}\)

   1 mol      1 mol           1 mol          1 mol 

0,01 mol      0,01 mol    0,01 mol  0,01 mol

b) Khối lượng muối FeSO4 tạo thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Thể tích khí hiđro sinh ra :

0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) Khối lượng \(H_2SO_4\) cần dùng :

mH2SO4 = 0,01.98 = 0,98g

⇒ mdd H2SO4 = 0,98 : 19,8% = 4,95g

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button