Môn toán

Bài 12 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Hãy tính giá trị các biểu thức sau bằng máy tính :

a) \( – {3 \over 4} + {2 \over 5}\) ;               

b) \({{ – 3} \over 4} + {4 \over 9} – {{ – 5} \over 6}\) ;

c) \({2 \over 7} – \left( {{4 \over 5} + {{ – 3} \over 4}} \right)\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a) – {3 \over 4} + {2 \over 5} = {{ – 7} \over {20}}  \cr  & b){{ – 3} \over 4} + {4 \over 9} – {{ – 5} \over 6} = {{19} \over {36}}  \cr  & c){2 \over 7} – \left( {{4 \over 5} + {{ – 3} \over 4}} \right) = {{33} \over {140}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button