Môn toán

Bài 110* trang 30 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm hai số, biết rằng \(\displaystyle{9 \over {11}}\) của số này bằng \(\displaystyle{6 \over 7}\) của số kia và tổng của hai số đó bằng \(258.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Gọi hai số cần tìm là \(a\) và \(b.\)

– Tìm tỉ số của hai số dựa vào dữ kiện \(\displaystyle{9 \over {11}}\) của số này bằng \(\displaystyle{6 \over 7}\) của số kia.

– Thay tỉ số của hai số vừa tìm được vào dữ kiện tổng của hai số bằng \(258\) để tìm từng số.

Lời giải chi tiết

Gọi hai số cần tìm là \(a\) và \(b.\) Theo bài ra ta có \(a + b =  258\) và \(\displaystyle{9 \over {11}}.a = {6 \over 7}.b\)

Từ điều kiện: \(\displaystyle{9 \over {11}}.a= {6 \over 7}.b \)

Suy ra: \(\displaystyle{\rm{a}} = {6 \over 7}.\,b:{9 \over {11}} \)

\( \Rightarrow a = \dfrac{6}{7}.\dfrac{{11}}{9}.b \Rightarrow a = \dfrac{{22}}{{21}}b\) 

Ta thay \(a = \dfrac{{22}}{{21}}b\) vào \(a + b =  258\), được: 

\(\displaystyle{{22} \over {21}}.\,b + b = 258\) 

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle b.\left( {{{22} \over {21}} + 1} \right) = 258\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle b.{{43} \over {21}} = 258\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle b = 258:{{43} \over {21}} = 258.{{21} \over {43}} = 126\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(a = 258 – 126 = 132.\)

Vậy hai số cần tìm là \(132\) và \(126\)

Hoặc ta có thể tính như sau:

Vì \(a = \dfrac{{22}}{{21}}b\) nên \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{22}}{{21}}\) mà \(a+b=258\)

Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ đã học ở tiểu học.

Ta suy ra: \(a = 258:\left( {22 + 21} \right).22 = 132\)

Từ đó: \(b=258-a = 258 – 132 = 126\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button