Hóa học

Bài 11.3 Trang 14 SBT Hóa học 9

Đề bài

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

2NH3 + CO2 ——-> CO(NH2)2 + H2O

Để có thể sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

a) Bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?

b) Bao nhiêu m3 khí NH3 và CO2(đktc) ?

Bạn đang xem bài: Bài 11.3 Trang 14 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tính toán theo phương trình hóa học đã cho.

Lời giải chi tiết

a)

\(2N{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,\,\,\,\, + {H_2}O\)

2.17g                      44g               60g

?tấn                        ?tấn               6 tấn

\({m_{N{H_3}}} = \dfrac{{6,2 \times 17}}{{60}} = 3,4(tấn);{m_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,44}}{{60}} = 4,4(tấn )\)

b)

\(2N{H_3}\,+ \,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,+ \,{H_2}O\)

  2mol          1 mol           1 mol         1 mol 

 ?mol           ?mol         100000mol

\({n_{{\rm{ur}}ê}} = \dfrac{{m}}{{M}} = \dfrac{{6000000}}{{60}} = 100000(mol)\)

\({n_{N{H_3}}} = \dfrac{{100000 \times 2}}{{1}} = 200000(mol)\)

\( \to {V_{N{H_3}}} = n.22,4 = 200000.22,4 = 4480000(l) = 4480({m^3})\)

\({n_{C{O_2}}} = 100000mol\)

\( \to {V_{C{O_2}}} = n.22,4 = 100000.22,4 = 2240000(l) = 2240({m^3})\).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button