Môn toán

Bài 10 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Áp dụng kết quả của bài tập 9, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương :

\(\dfrac{2}{{ – 9}};\dfrac{{ – 12}}{{ – 17}};\dfrac{{52}}{{ – 103}};\dfrac{{ – 2014}}{{ – 2015}}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \frac{2}{{ – 9}} = \frac{{ – 2}}{9}; \cr
& \frac{{ – 12}}{{ – 17}} = \frac{{12}}{{17}}; \cr
& \frac{{52}}{{ – 103}} = \frac{{ – 52}}{{103}}; \cr
& \frac{{ – 2014}}{{ – 2015}} = \frac{{2014}}{{2015}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button