Môn toán

Bài 1 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Thực hiện phép tính (rút gọn kết quả nếu có thể) :

  a) \({1 \over 8} + {{ – 5} \over 8}\) ;                b) \({3 \over { – 20}} + {{ – 7} \over {20}}\);

  c) \({{ – 5} \over 8} – {3 \over 4}\) ;               d) \({5 \over {12}} – {{ – 7} \over {24}}\) ;

  e) \({{ – 4} \over {15}} + {5 \over {12}}\) ;              f) \({{ – 1} \over {16}} – {2 \over {15}}\) ;

  g) \( – 2 + {1 \over {14}}\) ;               h) \({{ – 11} \over {12}} – \left( { – 1} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){1 \over 8} + {{ – 5} \over 8} = {{1 + ( – 5)} \over 8} = {{ – 4} \over 8} = {{ – 1} \over 2}  \cr  & b){3 \over { – 20}} + {{ – 7} \over {20}} = {{ – 3} \over {20}} + {{ – 7} \over {20}} = {{( – 3) + ( – 7)} \over {20}} = {{ – 10} \over {20}} = {{ – 1} \over 2}  \cr  & c){{ – 5} \over 8} – {3 \over 4} = {{ – 5} \over 8} – {6 \over 8} = {{ – 5} \over 8} + \left( { – {6 \over 8}} \right) = {{ – 5 + ( – 6)} \over 8} = {{ – 11} \over 8}  \cr  & d){5 \over {12}} – {{ – 7} \over {24}} = {{10} \over {24}} – {{ – 7} \over {24}} = {{10} \over {24}} + {7 \over {24}} = {{17} \over {24}}  \cr  & e){{ – 4} \over {15}} + {5 \over {12}} = {{ – 16} \over {60}} + {{25} \over {60}} = {{ – 16 + 25} \over {60}} = {9 \over {60}} = {3 \over {20}}  \cr  & f){{ – 1} \over {16}} – {2 \over {15}} = {{ – 15} \over {240}} – {{32} \over {140}} = {{ – 15} \over {240}} + {{ – 32} \over {240}} = {{ – 47} \over {240}}  \cr  & g) – 2 + {1 \over {14}} = {{ – 28} \over {14}} + {1 \over {14}} = {{ – 28 + 1} \over {14}} = {{ – 27} \over {14}}  \cr  & h){{ – 11} \over {12}} – ( – 1) = {{ – 11} \over {12}} + 1 = {{ – 11} \over {12}} + {{12} \over {12}} = {1 \over {12}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button