Môn toán

Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3

Bài 1

Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu):

Mẫu : \(284 + 10 = 294\)

Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

a)   \( 125 + 18\)

b)    \(161 – 150\)

c)    \( 21  \times 4\)

d)    \( 48 : 2\)

Phương pháp giải:

Tính giá trị các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) \(125 + 18 = 143\)

Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\).

b) \(161 – 150 = 11\)

Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\).

c) \(21 \times 4 = 84\)

Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\).

d) \(48 : 2 = 24\)

Giá trị của biểu thức \(48 : 2\) là \(24\).

Bài 2

Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào ?

b2 tr 78 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Tìm giá trị các biểu thức.

– Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

b2a tr 78 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

  THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button