Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức:

a)  \(238 – (55 – 35)\)

     \(175 – (30 + 20)\)

b)  \(84 : (4 : 2)\)

     \((72 + 18) \times 3\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải chi tiết:

a) \(238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218\)

    \(175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125\)

b) \(84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42\)

   \((72 + 18) \times 3 = 90 \times 3 = 270\).

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) \((421 – 200) \times 2\)

    \(421 – 200 \times 2\)

b) \(90 + 9 : 9\)

    \((90 + 9) : 9\)

c) \(48 \times 4 : 2\)

    \(48 \times ( 4 : 2)\)

d) \(67 – (27 + 10)\)

    \(67 – 27 + 10\)

Phương pháp giải:

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc.

– Biểu thức có các phép tính nhân, chia, cộng, trừ thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện tính cộng, trừ sau.

– Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) \((421 – 200) \times 2 = 221 \times 2 = 442\)

    \(421 – 200 \times 2 = 421 – 400 = 21\)

b) \(90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91\)

    \(( 90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11\)

c) \(48 \times 4 : 2 = 192 : 2 = 96\)

    \(48 \times ( 4 : 2) = 48 \times 2 = 96\)

d) \(67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30\)

    \(67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50\).

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\((12 + 11) \times 3 …45\)              \(30… (70 + 23) : 3\)

\(11 + (52 – 22)…41\)                     \(120…484 : (2 + 2)\)

Phương pháp giải:

– Tính giá trị của các vế.

– So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\underbrace {\left( {12 + 11} \right) \times 3}_{69} > 45\)

\(30 < \underbrace {\left( {70 + 23} \right):3}_{31}\)

\(\underbrace {11 + \left( {52 – 22} \right)}_{41} = 41\)

\(120 < \underbrace {484:\left( {2 + 2} \right)}_{121}\)

Bài 4

b4 tr 82 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

 Chia hình ngôi nhà thành các hình tam giác cho trước, từ đó em tìm được cách xếp hình.

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như sau: 

b4a tr 82 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button