Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK Toán 3

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(253 + 10 \times 4\)     \(41 \times 5 –  100\)     \(93 – 48 : 8\)

b) \(500 + 6 \times 7\)        \(30 \times 8 + 50\)       \(69 + 20 \times 4\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(253 + 10 \times 4 = 253 + 40 = 293\)

    \(41 \times 5 –  100 = 205 – 100 = 105\)

    \(93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87\)

b)  \(500 + 6 \times 7 = 500 + 42 = 542\)

     \(30 \times 8 + 50 = 240 + 50 = 290\)

     \(69 + 20 \times 4 = 69 + 80 = 149\)

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(37 – 5 \times 5 = 12 \)

   \(180 : 6 + 30 = 60\)

    \(30 + 60 \times 2 = 150 \)

    \(282 – 100 : 2 = 91 \)

b) \(13 \times 3 – 2 = 13\)

     \(180 + 30 : 6 = 35\)

     \(30 + 60 \times 2 = 180\)

     \(282 – 100 : 2 = 232\)

Phương pháp giải:

 – Tính giá trị các biểu thức.

– So sánh với kết quả đã cho rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) \(37 – 5 \times 5 = 37 -25 =12 \) (Điền Đ vào ô trống)

   \(180 : 6 + 30 = 30 + 30 = 60\) (Điền Đ vào ô trống)

    \(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150 \) (Điền Đ vào ô trống)

    \(282 – 100 : 2 = 282 – 50 = 232 \) (Điền S vào ô trống)                   

b) \(13 \times 3 – 2 = 39 – 2 = 37\) (Điền S vào ô trống)

    \(180 + 30 : 6 = 180 + 5 = 185\) (Điền S vào ô trống)

    \(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150\) (Điền S vào ô trống)

    \(282 – 100 : 2 = 282 – 50 = 232\) (Điền Đ vào ô trống)

Theo thứ tự từ trên xuống dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

Bài 3

Mẹ hái được \(60\) quả táo, chị hái được \(35\) quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào \(5\) hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

Mẹ : \(60\) quả

Chị : \(35\) quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi hộp : … quả ?

Phương pháp giải

– Tìm tổng số quả của mẹ và chị hái được.

– Lấy số quả vừa tìm được chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Mẹ và chị hái được tất cả số quả táo là:

\(60 + 35 = 95\) (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

\(95 : 5 = 19\) (quả)

Đáp số: \(19\) quả.

Bài 4

 b4 tr 80 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Chia hình tứ giác thành các hình tam giác đã cho, từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như hình dưới đây:

b4a tr 80 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

  THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button