Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3

a) 3000 + 2000 x 2 

   (3000 + 2000 ) x 2

b) 14000 – 8000 : 2 

(14000 – 8000 ) : 2

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức không có dấu ngoặc: Tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 3000 + 2000 x 2  = 7000            

   (3000 + 2000 ) x 2 = 10000

b) 14000 – 8000 : 2   = 10000

   (14000 – 8000 ) : 2 = 3000

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002; 

    3058 x 6

b) 8000 – 25; 

    5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125

   3524 + 2191 + 4285

d) 10712 : 4

     29999 : 5

Phương pháp giải:

Nhẩm lại cách đặt tính và tính của các phép tính đã học rồi trình bày bài.

Lời giải chi tiết:

h224 tr 172 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán \(\dfrac{1}{3}\) số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có: 6450 lít

Đã bán: \(\dfrac{1}{3}\) số lít dầu

Còn lại: ? lít.

– Tìm số lít dầu đã bán bằng cách lấy số lít dầu ban đầu chia cho 3.

– Tìm cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu bằng cách lấy số dầu ban đầu trừ đi số dầu đã bán.

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít.

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

h225 tr 172 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhân các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

h226 tr 172 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button