Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 3

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(324 – 20 + 61\) 

    \(188 + 12 – 50\)

b) \(21 \times 3 : 9\)

    \(40 : 2 \times 6\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) \(324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365\)

    \(188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150\)

b) \(21 \times 3 : 9 = 63 : 9 = 7\)

    \(40 : 2 \times 6 = 20 \times 6 = 120\)

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(15 + 7 \times 8\)

    \(201 + 39 : 3\)

b) \(90 + 28 : 2\)

    \(564 – 10  \times 4\)

Phương pháp giải:

 Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(15 + 7 \times 8 = 15 + 56 = 71\)

    \(201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214\)

b) \(90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104\)

    \(564 – 10  \times 4  = 564 – 40 = 524\).

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(123 \times (42 – 40 )\)

    \((100 +11 ) \times 9\)

b) \(72 : (2 \times 4 )\)

    \(64 : (8 : 4)\)

Phương pháp giải:

 Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện tính trong dấu ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) \(123 \times (42 – 40 ) = 123 \times 2 = 246\)

    \((100 +11 ) \times 9 = 111 \times 9 = 999\)

b) \(72 : (2 \times 4 ) = 72 : 8 = 9\)

    \(64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32\)

Bài 4

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào ?

b4 tr 83 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính giá trị của các biểu thức rồi nối với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

b4a tr 83 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

 Người ta xếp \(800\) cái bánh vào các hộp, mỗi hộp \(4\) cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng \(5\) hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh ?

Phương pháp giải:

 – Số hộp bánh = Số cái bánh : 4.

– Số thùng bánh = Số hộp bánh vừa tìm được : 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xếp 800 cái bánh vào các hộp

Mỗi hộp: 4 cái

Mỗi thùng: 5 hộp

Có: … thùng bánh ?

Bài giải

800 cái bánh xếp được số hộp bánh là:

\(800 : 4 = 200\) (hộp)

Có số thùng bánh là:

\(200 : 5 = 40\) (thùng)

Đáp số: \(40\) thùng. 

Cách khác :

Số bánh trong mỗi thùng là:

 \(4 \times 5 = 20\) (bánh)

800 cái bánh xếp vào số thùng bánh là:

\(800 : 20 = 40\) (thùng)

Đáp số: \(40\) thùng. 

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button