Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) \(213 \times 3\) ;             b) \(374 \times 2\);                c) \(208 \times 4\).

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

h70 tr 76 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu:

h69 tr 76 sgk t3 1 Trường THPT Thu Xà   

*) 9 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

*) Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. Lấy 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2.

*) Hạ 8, được 28; 28 chia 4 được 7, viết 7. Lấy 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0. 

a) \(396 : 3\)                                 b) \(630 : 7\)

c) \(457 : 4\)                                 d) \(724 : 6\) 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

h71 tr 77 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Quãng đường \(AB\) dài \(172m\), quãng đường \(BC\) dài gấp \(4\) lần quãng đường \(AB\) ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường \(AC\) dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

h72 tr 77 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

– Độ dài quãng đường BC = Độ dài quãng đường AB x 4.

– Độ dài quãng đường AC = Độ dài quãng đường AB + Độ dài quãng đường BC 

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Quãng đường \(BC\) dài số mét là :

     \(172 \times 4 = 688\) (m)

Quãng đường \(AC\) dài số mét là :

    \(172 + 688 = 860\) (m)

                Đáp số: \(860\)m.

Cách 2

Coi quãng đường \(AB\) là \(1\) phần, quãng đường \(BC\) gồm \(4\) phần

Tổng số phần bằng nhau là:

 \(1 + 4 = 5\) (phần)

Quãng đường \(AC\) dài số mét là :

\(172 \times 5 = 860\) (m).

Đáp số: \(860\)m.

Bài 4

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt \(450\) chiếc áo len. Người ta đã làm được \(\dfrac{1}{5}\) kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Kế hoạch : \(450\) chiếc áo

Đã làm : \(\dfrac{1}{5}\) kế hoạch

Còn phải dệt : …….. chiếc áo ?

Phương pháp giải

– Số áo đã làm = Số chiếc áo theo kế hoạch : 5

– Số áo còn lại cần phải làm = Số áo theo kế hoạch – số áo đã làm

Lời giải chi tiết:

Số chiếc áo len đã dệt là:

\(450 : 5 = 90\) (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

\(450 – 90 = 360 \) (chiếc áo)

Đáp số: \(360\) chiếc áo.

Bài 5

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc \(ABCDE\), \(KMNPQ\):

b5 tr 77 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc \(ABCDE\) là:

     \(3 + 4 + 3 + 4 = 14\) (cm)

Độ dài đường gấp khúc \(KMNPQ\) là:

     \(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

  Hoặc \(3 \times 4 = 12\) (cm)

                  Đáp số: \(14\)cm và \(12\)cm.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button