Dãy điện hóa của kim loại là gì?

Các nguyên tố kim loại được sắp xếp theo một thứ tự có quy luật theo thứ tự các kim…

H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S

Fe + Cl2 → FeCl3

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O