18:06 ICT Thứ năm, 28/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm - 01/12/2016 21:56
KẾ HOẠCH
Về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 
Thực hiện Công văn số 706/KH-SGDĐT ngày 11/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGHU ngày 29/9/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 26/9/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Căn cứ tình hình thực tế, trường THPT Thu Xà xây dựng kế hoạch thực hiện như sau :
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Làm cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, tự giác, thường xuyên của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, nhất là cán bộ quản lý từ cấp tổ, trường và Đoàn thể về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện mất đoàn kết trong nội bộ, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng người cán bộ, đảng viên,giáo viên có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết, gần gũi, gắn bó với nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của người cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
 
- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc xây dựng đơn vị, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
 
2. Yêu cầu
- CBQL-GV-NV đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một hoạt động thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của nhà trường; tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động với những việc làm cụ thể.
       - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành: Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; phong trào xây dựng THTT-HSTC...
- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, đoàn thể.
II. Nội dung, phương thức và thời gian thực hiện.
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.1 Chi bộ, Ban giám hiệu tổ chức Hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 706/KH-SGDĐT ngày 11/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 26/9/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU ngày 12/01/2016 về học tập, nghiên cứu, thảo luận nội dung chuyên đề năm 2016 đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong sinh hoạt chi bộ và họp cơ quan của đơn vị.
 Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo trong công tác và quan hệ công việc cụ thể được giao hàng ngày của từng cán bộ quản lý, công chức, viên chức.
 Thời gian tổ chức: Tháng 11/2016.
1.2 Cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công bố kế hoạch trước tập thể đơn vị và gửi kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.
Các tập thể tổ bổ sung trong kế hoạch hoạt động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo viên, nhân viên và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kế hoạch trước tập thể tổ và gửi kế hoạch về Ban giám hiệu nhà trường để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.
Thời gian hoàn thành: 24/11/2016
2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan.
Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị với Quy định số 758-QĐ/HU ngày 27/6/2016 của ban Thường vụ Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Chỉ thị 27 với việc thực hiện Quyết định số 3652/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2016 của Sở GDĐT ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi và các quy định, nội quy cơ quan với các cuộc vận động, phong trào thi đua... Xử lý và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan.
 Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa với nội dung cụ thể, thiết thực. Thực hiện việc lồng ghép, tích hợp nội dung chương trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các môn KHXH  và môn GDCD theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, họp tổ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, các hoạt động nội, ngoại khóa đối với học sinh; đăng tải các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa chỉ dùng chung và website của đơn vị. Triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, giáo viên, nhân viên bằng nhiều hình thức; nêu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Kịp thời uốn nắn, phê bình những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, gây mất đoàn kết; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Tham gia các cuộc thi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp phát động.
4. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện nghiêm túc quy định của ngành, cơ quan nhất là quy định về thực hiện kỷ luật kỷ cương trong nhà trường đã được bổ sung và Hiệu trưởng ký duyệt ban hành từ 01/8/2016. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp tổ, Đoàn thể và đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tập trung thực hiện nội dung về đổi mới phong cách, tác phong làm việc, gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, nảy sinh trong phạm vi cơ quan, đơn vị.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 cuả Ban Bí thư; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và chuyên đề năm 2016; tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc của đơn vị, các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên” và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định “một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chínhcủa tỉnh Quảng Ngãi”.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của công chức, viên chức trong đơn vị. Định kì hàng năm (trước 05/12) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân tại  đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay...gửi Sở GDĐT.
III. Tổ chức thực hiện
1. Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tuyên truyền, tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai QĐ16/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008  của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đạo đức nhà giáo; QĐ20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh đến từng cán bộ quản lý, công chức- viên chức trong các buổi họp chi bộ, họp cơ quan, chào cờ đầu tuần, trên hộp thư điện tử dùng chung của trường. Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận, cá nhân đưa các nội dung nghiên cứu, học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung hoạt động cụ thể của lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.
2. Tổ chức ký cam kết và xây dựng kế hoạch thực hiện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho từng CB-GV-NV với các nội dung cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ. Cuối năm, chi bộ, tổ CM-VP nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, giáo viên, nhân viên hàng năm.
3. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tích hợp giảng dạy tấm gương của Bác cho học sinh ở những nội dung liên quan đến môn học và các tiết HĐNGLL .
4. Bộ phận HĐ NGLL phối hợp với Đoàn trường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khoá với nội dung thiết thực, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
5. Các bộ phận đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động hàng tháng, từng học kỳ và đưa vào  tiêu chí xét thi đua cuối năm. Nhân rộng những điển hình tiên tiến đã biểu dương trong 05 năm thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ 2011-2015. Tiếp tục phát hiện, phổ biến nhân rộng những cá nhân, tập thể tốt và đề xuất biểu dương, khen thưởng lên ban chỉ đạo nhà trường.
6. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động của các bộ phận trong nhà trường  và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về  Sở GD&ĐT theo qui định (trước ngày 30/5 và 05/12 hàng năm).
            Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận :
- Sở GD& ĐT (để b/c)
- BGH, CĐ, ĐTN (theo dõi)
- TCM-VP (thực hiện)
- Lưu VT
 
         HIỆU TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Nguyễn Thị Mỹ Trang - 28/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 180667 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 30766

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 705698

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13275074