15:12 ICT Thứ ba, 19/10/2021

DANH MỤC

Liên kết Website

Hộp thư
Trường trực tuyến
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
Violympic
IOE
UBND tỉnh

Trang nhất » Tin Tức » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ ba - 24/03/2020 13:35
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 261-KH/SGDĐT ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;             
Căn cứ tình hình thực tế, trường THPT Thu Xà xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau :
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên.
- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ VII năm 2020. Chú trọng công tác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII);
2. Yêu cầu
- Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Việc là việc làm tự giác, thường xuyên  và phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.
- Nêu cao tính sáng tạo, linh hoạt, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ, các đoàn thể. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.
II. Nội dung, phương pháp và thời gian thực hiện.
1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020
- Nội dung cơ bản của chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”
Nội dung học tập theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
- Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ và đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Người báo cáo chuyên đề: Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường
Thời gian thực hiện: Tổ chức học tập, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ và cơ quan. Hoàn thành trong tháng 3/2020.
 2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ, cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 theo định kỳ hàng quý với các chủ điểm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy xác định. Lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chủ điểm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, gắn việc thực hiện Chỉ thị 27 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, yếu kém chỉ ra sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4.
- Quý I/2020: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Quý II/2020: “Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
- Quý III/2020: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020)
- Quý IV/2019: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Thời gian thực hiện: Sinh hoạt chuyên đề hàng quý được lồng ghép vào thời gian sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan.
 Báo cáo kết quả về Huyện ủy Tư Nghĩa theo định kỳ hàng quý.
 3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa giáo tiếp, ứng xử; chú trọng việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
Cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo cáo với chi bộ hoặc tập thể tổ để theo dõi, đánh giá.
 Kết quả thực hiện làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong năm 2020 và đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2020.
Thời gian hoàn thành cam kết, kế hoạch làm theo năm 2020 trước ngày 25/3/2020.
Báo cáo kết quả viết cam kết cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/3/2020.
Đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Huyện ủy Tư Nghĩa vào tháng11/2020.
4. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo Bác cho thế hệ trẻ, giáo viên và học sinh
Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và các chương trình sinh hoạt ngoại khóa về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa với nội dung cụ thể, thiết thực. Lồng ghép về tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Lịch sử, các chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.
5. Công tác tuyên truyền, biểu dương nhân rộng điển hình.
Tuyên truyền, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, chào cờ đầu tuần. Đăng tải các nội dung liên quan trên website của đơn vị để cán bộ, giáo viên và học sinh nghiên cứu, học tập.
Đánh giá việc thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác và tổ chức bình chọn điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tổ chức biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những cá nhân, bộ phận không thực hiện tốt kế hoạch của chi bộ về thực hiện mô hình về “Tiết kiệm làm theo Bác” năm 2019. Cụ thể: Tiết kiệm điện, nước nơi công sở; tiết kiệm hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2020.
III. Tổ chức thực hiện
 1. Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tuyên truyền, tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung học tập chuyên đề 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến từng cán bộ quản lý, công chức- viên chức trong các buổi họp chi bộ, họp cơ quan, chào cờ đầu tuần, trên hộp thư điện tử dùng chung của trường.
 2. Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận, cá nhân đưa các nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung hoạt động cụ thể của lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.
 3. Tổ chức ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho từng CB-GV-NV với các nội dung cụ thể. Bản đăng ký nêu rõ những việc làm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ. Cuối năm, chi bộ, tổ CM-VP nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.
 (Đảng viên, giáo viên, nhân viên hoàn thành bản đăng ký chậm nhất đến ngày 25/ 3/2020)
 4. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tích hợp giảng dạy tấm gương của Bác cho học sinh ở những nội dung liên quan đến môn học và các tiết HĐNGLL .
 5. Bộ phận HĐ NGLL phối hợp với Đoàn trường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khoá với nội dung thiết thực, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
 6. Các tổ đảng, các bộ phận chính quyền, đoàn thể đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động hàng tháng, từng học kỳ và đưa vào  tiêu chí xét thi đua cuối năm. Tiếp tục phát hiện, phổ biến nhân rộng những cá nhân, tập thể tốt và đề xuất biểu dương, khen thưởng lên ban chỉ đạo nhà trường.
 7. Chi ủy chi bộ, BGH có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện của các bộ phận trong nhà trường và báo cáo kết quả thực hiện lên các cấp theo qui định.
 
Nơi nhận:
-  Sở GDĐT (để b/c);
-  TTCM-VP;
-  Lưu.
 
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
              Nguyễn Phú Đồng
 
 

Tác giả bài viết: Minh Hằng

Nguồn tin: Chi bộ Trường THPT Thu Xà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Cô Tô Thị Thuỷ - 20/10

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

 9 Ảnh | 179853 Lần xem

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 14576

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 421656

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12991032