Tên nhà trường: TRƯỜNG THPT THU XÀ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Yến
Hoá
Việt
Sử
Trúc
TC. Anh
T. Vân
TC. Toán
Thuỷ
Anh
T. Vân
Tiết 2 Tin
Lâm
Anh
T. Vân
Tin
Lâm
Anh
T. Vân
Địa
Viên

Yến
Tiết 3
Yến
Toán
Thuỷ
Hoá
Việt
Sử
Trúc
Toán
Thuỷ
Văn
Dung
Tiết 4 Toán
Thuỷ
QP
Cần
TC. Hoá
Hiên
CN
Thắm
Văn
Dung
HĐNG
Yến
Tiết 5 Sinh
Hoa (S)
TC. Văn
D. Linh
GDCD
Trúc
Văn
Dung
CN
Thắm
SHL
Yến
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Quân
Anh
T. Vân
TC. Toán
Văn
GDCD
Trúc

Quân
Văn
Hy
Tiết 2 Văn
Hy
Sử
Trúc
Toán
Văn
QP
Cần
Toán
Văn
TC. Hoá
Trang
Tiết 3 Tin
Lâm
TC. Văn
D. Linh
Tin
Lâm
CN
Thắm
Sử
Trúc

Quân
Tiết 4 Toán
Văn
TC. Anh
T. Vân
Hoá
Trang
Anh
T. Vân
CN
Thắm
HĐNG
Quân
Tiết 5 Sinh
Uyển
Địa
Viên
Anh
T. Vân
Hoá
Trang
Văn
Hy
SHL
Quân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
C. Vân
CN
Thanh
TC. Hoá
Hiên
TC. Anh
C. Vân
Hoá
Việt
Toán
M.Thành
Tiết 2 TC. Toán
Văn
QP
Cần
Địa
Viên
Sử
Trúc
Sử
Trúc
Anh
C. Vân
Tiết 3 Anh
C. Vân
Hoá
Việt

Tiến

Tiến
TC. Văn
Thông
CN
Thanh
Tiết 4 Toán
M.Thành
Toán
M.Thành
Tin
Lâm
Anh
C. Vân
GDCD
Trúc
HĐNG
C. Vân
Tiết 5 Tin
Lâm
Văn
Thông
Văn
Thông
Sinh
Hoa (S)
Văn
Thông
SHL
C. Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
M.Thành
QP
Cần

Giang

Giang
TC. Toán
Văn
Anh
C. Vân
Tiết 2 Anh
C. Vân
Toán
M.Thành
Sử
Huyền
Anh
C. Vân
Sử
Huyền
Văn
Hy
Tiết 3 CN
Thanh
Tin
Lâm
TC. Hoá
Hiên
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
Toán
M.Thành
Tiết 4 Văn
Hy
Tin
Lâm
TC. Anh
C. Vân
TC. Văn
D. Linh
Văn
Hy
HĐNG
M.Thành
Tiết 5 Toán
M.Thành
CN
Thanh
Hoá
Việt
GDCD
Trúc
Địa
Viên
SHL
M.Thành
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Thanh

T. Linh
Văn
Hải
Văn
Hải
Văn
Hải
Sinh
Uyển
Tiết 2 CN
Thanh
CN
Thanh
GDCD
Trúc
QP
Tân
TC. Toán
Thuỷ
Toán
M.Thành
Tiết 3 Toán
M.Thành
Tin
H. Trương
Anh
Q. Trâm
TC. Văn
Hải
Hoá
Nhung

T. Linh
Tiết 4 TC. Hoá
Nhung
Sử
Huyền
Sử
Huyền
Địa
V. Trung
HĐNG
Thanh
Tiết 5 Tin
H. Trương
Toán
M.Thành
TC. Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
SHL
Thanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Vy (T)
QP
Tân
TC. Anh
Q. Trâm
Toán
Vy (T)
Sinh
N. Diễm
CN
Thanh
Tiết 2
Quân
Địa
V. Trung
Hoá
Trang
Anh
Q. Trâm

Quân
Toán
Vy (T)
Tiết 3 Toán
Vy (T)
Văn
Thông
GDCD
Trúc
Sử
Huyền
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Tiết 4 CN
Thanh
TC. Văn
Thông
Tin
H. Trương
Hoá
Trang
Văn
Thông
HĐNG
Vy (T)
Tiết 5 Văn
Thông
Tin
H. Trương
TC. Hoá
Trang
TC. Toán
Vy (T)
Sử
Huyền
SHL
Vy (T)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
M. Tâm
GDCD
Trúc
CN
N. Diễm
Hoá
Trang
Địa
V. Trung
Sinh
Hoa (S)
Tiết 2
M. Tâm
QP
Tân
Anh

Văn
Hạnh
Anh


M. Tâm
Tiết 3 Toán
Văn
TC. Văn
Hạnh
Tin
H. Trương
TC. Hoá
Trang
Toán
Văn
Hoá
Trang
Tiết 4 Tin
H. Trương
Anh

Toán
Văn
TC. Anh

TC. Toán
Văn
HĐNG
M. Tâm
Tiết 5 CN
N. Diễm
Sử
Huyền
Văn
Hạnh
Sử
Huyền
Văn
Hạnh
SHL
M. Tâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hoa (S)
Toán
Thuỷ
Hoá
Trang
Anh

GDCD
Trúc
TC. Hoá
Trang
Tiết 2 Văn
Nguyện
Tin
H. Trương
Hoá
Trang
Địa
V. Trung
Sinh
Hoa (S)
Tiết 3 TC. Văn
Thông
Sử
Huyền
Anh

Văn
Nguyện
TC. Anh


Trường
Tiết 4 CN
N. Diễm
Tin
H. Trương
Văn
Nguyện
Sử
Huyền
Anh

HĐNG
Hoa (S)
Tiết 5 Toán
Thuỷ
QP
Tân
CN
N. Diễm

Trường
TC. Toán
Thuỷ
SHL
Hoa (S)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hoa (V)
TC. Toán
Hiền
CN
M. Tâm
QP
Tân
TC. Lí
Nghĩa
TC. Văn

Tiết 2 Văn
Hoa (V)
Hoá
Diện
Địa
T. Tuyết
TC. Anh
Loan
Văn
Hoa (V)
Sử
P.Anh
Tiết 3 CN
M. Tâm
Anh
Loan
Hoá
Diện
Tin
Tin
Toán
Hiền
Văn
Hoa (V)
Tiết 4 Tin
Tin
Sinh
Thư

Nghĩa
Anh
Loan
Anh
Loan
HĐNG
Hoa (V)
Tiết 5
Nghĩa
Toán
Hiền
GDCD
Huyền
Toán
Hiền
-x- SHL
Hoa (V)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Tuyết
Hoá
Diện
Tin
H. Trương
Toán
Hiền
Hoá
Diện
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 2 Tin
H. Trương
Toán
Hiền
Anh
T. Diễm
GDCD
Huyền
Toán
Hiền
Sinh
Thư
Tiết 3
Tiến
QP
Tân
Văn
Hạnh
Sử
P.Anh
TC. Văn

CN
M. Tâm
Tiết 4 Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
CN
M. Tâm
Văn
Hạnh
TC. Toán
Hiền
HĐNG
T. Tuyết
Tiết 5 TC. Anh
T. Diễm
Văn
Hạnh
Địa
T. Tuyết

Tiến
-x- SHL
T. Tuyết
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
C. Thuyên
Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
TC. Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Tiết 2 Toán
C. Thuyên
Sử
Huyền
Hoá
Diện

Tiến
Văn
Hạnh
Địa
T. Tuyết
Tiết 3 Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
TC. Anh
T. Vân
Anh
T. Vân
TC. Văn
Hạnh
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 4
Tiến
Hoá
Diện
Văn
Hạnh
QP
Tân
GDCD
Huyền
HĐNG
C. Thuyên
Tiết 5 CN
Yến
Sinh
Thư
CN
Yến
Văn
Hạnh
-x- SHL
C. Thuyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Linh
Toán
H.Trâm
Toán
H.Trâm
TC. Toán
H.Trâm
Hoá
L.Hương

T. Linh
Tiết 2 Địa
T. Tuyết
Tin
H. Trương
CN
Yến
QP
V. Thuyên
GDCD
Vi (S)
Anh
T. Vân
Tiết 3 Hoá
L.Hương
TC. Lí
T. Linh
TC. Văn
D. Linh
Văn
Hạnh
Sử
Huyền
Sinh
Thư
Tiết 4 CN
Yến
Văn
Hạnh
Anh
T. Vân
Toán
H.Trâm
Văn
Hạnh
HĐNG
T. Linh
Tiết 5
T. Linh
TC. Anh
T. Vân
Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
-x- SHL
T. Linh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC

QP
V. Thuyên

Nghĩa
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Tiết 2 CN

TC. Toán
H.Trâm
Toán
H.Trâm
CN

Hoá
L.Hương
Văn
Hoa (V)
Tiết 3 GDCD
Vi (S)
Toán
H.Trâm
Sử
Huyền
Toán
H.Trâm
Tin
Tin
Địa
T. Tuyết
Tiết 4
Nghĩa
TC. Văn
Hoa (V)
Sinh
N. Diễm
TC. Anh
Q. Trâm
Văn
Hoa (V)
HĐNG

Tiết 5 Hoá
L.Hương
Văn
Hoa (V)
TC. Lí
Nghĩa
Tin
Tin
-x- SHL

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hy
Toán
Lai
Địa
T. Tuyết
Hoá
T. Thảo
TC. Văn
Hy
Sử
Vi (S)
Tiết 2 GDCD
Vi (S)

T. Linh
CN
M. Tâm
TC. Toán
Lai
Văn
Hy
Anh
Q. Trâm
Tiết 3
T. Linh
QP
V. Thuyên
Sinh
N. Diễm
Anh
Q. Trâm
Tin
T. Trương
Văn
Hy
Tiết 4 CN
M. Tâm
TC. Lí
T. Linh
Anh
Q. Trâm
Tin
T. Trương
TC. Anh
Q. Trâm
HĐNG
Hy
Tiết 5 Văn
Hy
Hoá
T. Thảo
Toán
Lai
Toán
Lai
-x- SHL
Hy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Vi (S)
Hoá
T. Thảo
Hoá
T. Thảo
QP
V. Thuyên
Tin
T. Trương
Địa
T. Tuyết
Tiết 2 Anh
T. Tâm
Văn
D. Linh
Toán
Lai
Văn
D. Linh
Sinh
N. Diễm
Anh
T. Tâm
Tiết 3 TC. Lí
X.Thảo
Anh
T. Tâm
CN
Yến
TC. Văn
D. Linh
GDCD
Vi (S)
CN
Yến
Tiết 4 Sử
Vi (S)
Toán
Lai
TC. Anh
T. Diễm
Toán
Lai

X.Thảo
HĐNG
Vi (S)
Tiết 5
X.Thảo
TC. Toán
Lai
Văn
D. Linh
Tin
T. Trương
-x- SHL
Vi (S)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
N. Diễm
Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
Toán
Lai
Sử
Vi (S)
CN

Tiết 2
T. Linh
QP
V. Thuyên
TC. Văn
D. Linh
Hoá
T. Thảo
TC. Anh
T. Diễm
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 3 Sinh
N. Diễm
Toán
Lai
Toán
Lai
TC. Toán
Lai
Anh
T. Diễm
GDCD
Vi (S)
Tiết 4 Tin
T. Trương
Văn
D. Linh
Văn
D. Linh
CN

Tin
T. Trương
HĐNG
N. Diễm
Tiết 5 Địa
T. Tuyết

T. Linh
Hoá
T. Thảo
Văn
D. Linh
-x- SHL
N. Diễm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
A.Tuyết
TC. Anh

Hoá
Nhung
Sinh
Thắm
Sinh
Thắm
Hoá
Nhung
Tiết 2 Toán
A.Tuyết
Anh

Văn
Nguyện
Anh

Tin
T. Trương
TC. Toán
A.Tuyết
Tiết 3 Tin
T. Trương
Địa
V. Trung

Vỹ
GDCD
P.Anh
Toán
A.Tuyết
Tiết 4 Văn
Nguyện
Sử
Trúc

Vỹ
Văn
Nguyện
Địa
V. Trung
HĐNG
A.Tuyết
Tiết 5 CN
Tiến
QP
Thương
Toán
A.Tuyết
TC. Hoá
Nhung
SHL
A.Tuyết
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Trọng
TC. Toán
Trọng
TC. Anh

Địa
V. Trung
Anh


M. Tâm
Tiết 2 Toán
Trọng
QP
Thương
Hoá
Nhung
Tin
T. Trương
Sinh
Thắm
Toán
Trọng
Tiết 3 TC. Hoá
Nhung
Anh


M. Tâm
Văn
Dung
Văn
Dung
Hoá
Nhung
Tiết 4 Văn
Dung
Toán
Trọng
Anh

Sử
Trúc
GDCD
P.Anh
HĐNG
Trọng
Tiết 5 Địa
V. Trung
CN
Tiến
Sinh
Thắm
Tin
T. Trương
SHL
Trọng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Dung
QP
Thương
TC. Hoá
Việt
Tin
T. Trương
GDCD
P.Anh
Văn
Dung
Tiết 2 Sinh
Hoa (S)
Toán
Minh
Hoá
Việt
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
Tiết 3 Văn
Dung
TC. Anh
T. Diễm
Toán
Minh
Toán
Minh

Quân
Sử
P.Anh
Tiết 4
Quân
Địa
V. Trung
CN
Tiến
TC. Toán
Minh
Anh
T. Diễm
HĐNG
Dung
Tiết 5 Tin
T. Trương
Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
Địa
V. Trung
Văn
Dung
SHL
Dung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Nguyện
Toán
Minh
Toán
Minh
Toán
Minh
Anh
T. Diễm
Sử
P.Anh
Tiết 2 Tin
T. Trương
Anh
T. Diễm

Nghĩa
Địa
V. Trung

Nghĩa
Văn
Nguyện
Tiết 3 CN

QP
Thương
Anh
T. Diễm
Tin
T. Trương
Địa
V. Trung
Tiết 4 Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
TC. Toán
Minh
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
HĐNG
Nguyện
Tiết 5 Văn
Nguyện
TC. Hoá
Việt
Văn
Nguyện
GDCD
P.Anh
TC. Anh
T. Diễm
SHL
Nguyện
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Nhung
Anh
Loan
Sử
P.Anh
Anh
Loan
Địa
Viên
Toán
Trọng
Tiết 2 Sinh
Uyển
Văn
Thông
Văn
Thông
GDCD
P.Anh
Văn
Thông
Hoá
Nhung
Tiết 3 Toán
Trọng
Toán
Trọng

Đồng
Anh
Loan
Sinh
Uyển
Tiết 4
Đồng
Địa
Viên
Hoá
Nhung
Tin
Tin
Tin
Tin
HĐNG
Nhung
Tiết 5 CN

TC. Toán
Trọng
TC. Hoá
Nhung
QP
Cần
TC. Anh
Loan
SHL
Nhung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Trường
Địa
Viên
Địa
Viên
Sinh
Hoa (S)
Anh
Loan
Toán
A.Tuyết
Tiết 2
Trường
Anh
Loan
GDCD
P.Anh

Trường
Sử
P.Anh
CN

Tiết 3 Tin
Tin
QP
Cần
TC. Hoá
T. Thảo
Anh
Loan
Văn
Hải
Sinh
Hoa (S)
Tiết 4 TC. Toán
A.Tuyết
Hoá
T. Thảo
Toán
A.Tuyết
Hoá
T. Thảo
HĐNG
Trường
Tiết 5 Toán
A.Tuyết
TC. Anh
Loan
Văn
Hải
Văn
Hải
Tin
Tin
SHL
Trường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
X.Thảo
TC. Anh
T. Tâm
Tin
Lâm
QP
Cần
Văn

Anh
T. Tâm
Tiết 2
X.Thảo
Tin
Lâm
Hoá
T. Thảo
Toán
C. Thuyên

X.Thảo
Văn

Tiết 3 Anh
T. Tâm
Hoá
T. Thảo
Địa
T. Tuyết
CN

Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Tiết 4 Địa
T. Tuyết
Sinh
Thanh
TC. Hoá
T. Thảo
Văn

TC. Toán
C. Thuyên
HĐNG
X.Thảo
Tiết 5 Sinh
Thanh
Anh
T. Tâm
GDCD
P.Anh
Sử
Vi (S)
SHL
X.Thảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Tâm
Tin
Lâm
Hoá
Diện
GDCD
P.Anh

X.Thảo
Toán
Vy (T)
Tiết 2 Toán
Vy (T)
TC. Anh
T. Tâm
Văn
Hải
Toán
Vy (T)
Văn
Hải
Sinh
Thanh
Tiết 3 Địa
T. Tuyết
Sinh
Thanh
TC. Toán
Vy (T)
Hoá
Diện
Anh
T. Tâm
Tiết 4
X.Thảo
Anh
T. Tâm
Địa
T. Tuyết
Văn
Hải
Sử
Vi (S)
HĐNG
T. Tâm
Tiết 5 Anh
T. Tâm
QP
Cần
Tin
Lâm
CN

TC. Hoá
Diện
SHL
T. Tâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Uyển
Văn
Hoa (V)
Anh
C. Vân
CN

Văn
Hoa (V)
Văn
Hoa (V)
Tiết 2
Yến
TC. Anh
C. Vân
Toán
Hiền
TC. Hoá
Diện
Sinh
Uyển
Tiết 3 Sinh
Uyển
Địa
Viên
GDCD
P.Anh
QP
Cần
Địa
Viên
Anh
C. Vân
Tiết 4 Tin
Lâm
Toán
Hiền

Yến
TC. Toán
Hiền
Hoá
Diện
HĐNG
Uyển
Tiết 5 Sử
Vi (S)
Tin
Lâm
Hoá
Diện
Anh
C. Vân
Toán
Hiền
SHL
Uyển
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Yến
Hoá
Việt
Sử
Trúc
TC. Anh
T. Vân
TC. Toán
Thuỷ
Anh
T. Vân
Tiết 2 Tin
Lâm
Anh
T. Vân
Tin
Lâm
Anh
T. Vân
Địa
Viên

Yến
Tiết 3
Yến
Toán
Thuỷ
Hoá
Việt
Sử
Trúc
Toán
Thuỷ
Văn
Dung
Tiết 4 Toán
Thuỷ
QP
Cần
TC. Hoá
Hiên
CN
Thắm
Văn
Dung
HĐNG
Yến
Tiết 5 Sinh
Hoa (S)
TC. Văn
D. Linh
GDCD
Trúc
Văn
Dung
CN
Thắm
SHL
Yến
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Quân
Anh
T. Vân
TC. Toán
Văn
GDCD
Trúc

Quân
Văn
Hy
Tiết 2 Văn
Hy
Sử
Trúc
Toán
Văn
QP
Cần
Toán
Văn
TC. Hoá
Trang
Tiết 3 Tin
Lâm
TC. Văn
D. Linh
Tin
Lâm
CN
Thắm
Sử
Trúc

Quân
Tiết 4 Toán
Văn
TC. Anh
T. Vân
Hoá
Trang
Anh
T. Vân
CN
Thắm
HĐNG
Quân
Tiết 5 Sinh
Uyển
Địa
Viên
Anh
T. Vân
Hoá
Trang
Văn
Hy
SHL
Quân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
C. Vân
CN
Thanh
TC. Hoá
Hiên
TC. Anh
C. Vân
Hoá
Việt
Toán
M.Thành
Tiết 2 TC. Toán
Văn
QP
Cần
Địa
Viên
Sử
Trúc
Sử
Trúc
Anh
C. Vân
Tiết 3 Anh
C. Vân
Hoá
Việt

Tiến

Tiến
TC. Văn
Thông
CN
Thanh
Tiết 4 Toán
M.Thành
Toán
M.Thành
Tin
Lâm
Anh
C. Vân
GDCD
Trúc
HĐNG
C. Vân
Tiết 5 Tin
Lâm
Văn
Thông
Văn
Thông
Sinh
Hoa (S)
Văn
Thông
SHL
C. Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
M.Thành
QP
Cần

Giang

Giang
TC. Toán
Văn
Anh
C. Vân
Tiết 2 Anh
C. Vân
Toán
M.Thành
Sử
Huyền
Anh
C. Vân
Sử
Huyền
Văn
Hy
Tiết 3 CN
Thanh
Tin
Lâm
TC. Hoá
Hiên
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
Toán
M.Thành
Tiết 4 Văn
Hy
Tin
Lâm
TC. Anh
C. Vân
TC. Văn
D. Linh
Văn
Hy
HĐNG
M.Thành
Tiết 5 Toán
M.Thành
CN
Thanh
Hoá
Việt
GDCD
Trúc
Địa
Viên
SHL
M.Thành
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Thanh

T. Linh
Văn
Hải
Văn
Hải
Văn
Hải
Sinh
Uyển
Tiết 2 CN
Thanh
CN
Thanh
GDCD
Trúc
QP
Tân
TC. Toán
Thuỷ
Toán
M.Thành
Tiết 3 Toán
M.Thành
Tin
H. Trương
Anh
Q. Trâm
TC. Văn
Hải
Hoá
Nhung

T. Linh
Tiết 4 TC. Hoá
Nhung
Sử
Huyền
Sử
Huyền
Địa
V. Trung
HĐNG
Thanh
Tiết 5 Tin
H. Trương
Toán
M.Thành
TC. Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
SHL
Thanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Vy (T)
QP
Tân
TC. Anh
Q. Trâm
Toán
Vy (T)
Sinh
N. Diễm
CN
Thanh
Tiết 2
Quân
Địa
V. Trung
Hoá
Trang
Anh
Q. Trâm

Quân
Toán
Vy (T)
Tiết 3 Toán
Vy (T)
Văn
Thông
GDCD
Trúc
Sử
Huyền
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Tiết 4 CN
Thanh
TC. Văn
Thông
Tin
H. Trương
Hoá
Trang
Văn
Thông
HĐNG
Vy (T)
Tiết 5 Văn
Thông
Tin
H. Trương
TC. Hoá
Trang
TC. Toán
Vy (T)
Sử
Huyền
SHL
Vy (T)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
M. Tâm
GDCD
Trúc
CN
N. Diễm
Hoá
Trang
Địa
V. Trung
Sinh
Hoa (S)
Tiết 2
M. Tâm
QP
Tân
Anh

Văn
Hạnh
Anh


M. Tâm
Tiết 3 Toán
Văn
TC. Văn
Hạnh
Tin
H. Trương
TC. Hoá
Trang
Toán
Văn
Hoá
Trang
Tiết 4 Tin
H. Trương
Anh

Toán
Văn
TC. Anh

TC. Toán
Văn
HĐNG
M. Tâm
Tiết 5 CN
N. Diễm
Sử
Huyền
Văn
Hạnh
Sử
Huyền
Văn
Hạnh
SHL
M. Tâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hoa (S)
Toán
Thuỷ
Hoá
Trang
Anh

GDCD
Trúc
TC. Hoá
Trang
Tiết 2 Văn
Nguyện
Tin
H. Trương
Hoá
Trang
Địa
V. Trung
Sinh
Hoa (S)
Tiết 3 TC. Văn
Thông
Sử
Huyền
Anh

Văn
Nguyện
TC. Anh


Trường
Tiết 4 CN
N. Diễm
Tin
H. Trương
Văn
Nguyện
Sử
Huyền
Anh

HĐNG
Hoa (S)
Tiết 5 Toán
Thuỷ
QP
Tân
CN
N. Diễm

Trường
TC. Toán
Thuỷ
SHL
Hoa (S)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hoa (V)
TC. Toán
Hiền
CN
M. Tâm
QP
Tân
TC. Lí
Nghĩa
TC. Văn

Tiết 2 Văn
Hoa (V)
Hoá
Diện
Địa
T. Tuyết
TC. Anh
Loan
Văn
Hoa (V)
Sử
P.Anh
Tiết 3 CN
M. Tâm
Anh
Loan
Hoá
Diện
Tin
Tin
Toán
Hiền
Văn
Hoa (V)
Tiết 4 Tin
Tin
Sinh
Thư

Nghĩa
Anh
Loan
Anh
Loan
HĐNG
Hoa (V)
Tiết 5
Nghĩa
Toán
Hiền
GDCD
Huyền
Toán
Hiền
-x- SHL
Hoa (V)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Tuyết
Hoá
Diện
Tin
H. Trương
Toán
Hiền
Hoá
Diện
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 2 Tin
H. Trương
Toán
Hiền
Anh
T. Diễm
GDCD
Huyền
Toán
Hiền
Sinh
Thư
Tiết 3
Tiến
QP
Tân
Văn
Hạnh
Sử
P.Anh
TC. Văn

CN
M. Tâm
Tiết 4 Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
CN
M. Tâm
Văn
Hạnh
TC. Toán
Hiền
HĐNG
T. Tuyết
Tiết 5 TC. Anh
T. Diễm
Văn
Hạnh
Địa
T. Tuyết

Tiến
-x- SHL
T. Tuyết
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
C. Thuyên
Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
TC. Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Tiết 2 Toán
C. Thuyên
Sử
Huyền
Hoá
Diện

Tiến
Văn
Hạnh
Địa
T. Tuyết
Tiết 3 Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
TC. Anh
T. Vân
Anh
T. Vân
TC. Văn
Hạnh
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 4
Tiến
Hoá
Diện
Văn
Hạnh
QP
Tân
GDCD
Huyền
HĐNG
C. Thuyên
Tiết 5 CN
Yến
Sinh
Thư
CN
Yến
Văn
Hạnh
-x- SHL
C. Thuyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Linh
Toán
H.Trâm
Toán
H.Trâm
TC. Toán
H.Trâm
Hoá
L.Hương

T. Linh
Tiết 2 Địa
T. Tuyết
Tin
H. Trương
CN
Yến
QP
V. Thuyên
GDCD
Vi (S)
Anh
T. Vân
Tiết 3 Hoá
L.Hương
TC. Lí
T. Linh
TC. Văn
D. Linh
Văn
Hạnh
Sử
Huyền
Sinh
Thư
Tiết 4 CN
Yến
Văn
Hạnh
Anh
T. Vân
Toán
H.Trâm
Văn
Hạnh
HĐNG
T. Linh
Tiết 5
T. Linh
TC. Anh
T. Vân
Tin
H. Trương
Anh
T. Vân
-x- SHL
T. Linh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC

QP
V. Thuyên

Nghĩa
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Anh
Q. Trâm
Tiết 2 CN

TC. Toán
H.Trâm
Toán
H.Trâm
CN

Hoá
L.Hương
Văn
Hoa (V)
Tiết 3 GDCD
Vi (S)
Toán
H.Trâm
Sử
Huyền
Toán
H.Trâm
Tin
Tin
Địa
T. Tuyết
Tiết 4
Nghĩa
TC. Văn
Hoa (V)
Sinh
N. Diễm
TC. Anh
Q. Trâm
Văn
Hoa (V)
HĐNG

Tiết 5 Hoá
L.Hương
Văn
Hoa (V)
TC. Lí
Nghĩa
Tin
Tin
-x- SHL

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Hy
Toán
Lai
Địa
T. Tuyết
Hoá
T. Thảo
TC. Văn
Hy
Sử
Vi (S)
Tiết 2 GDCD
Vi (S)

T. Linh
CN
M. Tâm
TC. Toán
Lai
Văn
Hy
Anh
Q. Trâm
Tiết 3
T. Linh
QP
V. Thuyên
Sinh
N. Diễm
Anh
Q. Trâm
Tin
T. Trương
Văn
Hy
Tiết 4 CN
M. Tâm
TC. Lí
T. Linh
Anh
Q. Trâm
Tin
T. Trương
TC. Anh
Q. Trâm
HĐNG
Hy
Tiết 5 Văn
Hy
Hoá
T. Thảo
Toán
Lai
Toán
Lai
-x- SHL
Hy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Vi (S)
Hoá
T. Thảo
Hoá
T. Thảo
QP
V. Thuyên
Tin
T. Trương
Địa
T. Tuyết
Tiết 2 Anh
T. Tâm
Văn
D. Linh
Toán
Lai
Văn
D. Linh
Sinh
N. Diễm
Anh
T. Tâm
Tiết 3 TC. Lí
X.Thảo
Anh
T. Tâm
CN
Yến
TC. Văn
D. Linh
GDCD
Vi (S)
CN
Yến
Tiết 4 Sử
Vi (S)
Toán
Lai
TC. Anh
T. Diễm
Toán
Lai

X.Thảo
HĐNG
Vi (S)
Tiết 5
X.Thảo
TC. Toán
Lai
Văn
D. Linh
Tin
T. Trương
-x- SHL
Vi (S)
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
B8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
N. Diễm
Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
Toán
Lai
Sử
Vi (S)
CN

Tiết 2
T. Linh
QP
V. Thuyên
TC. Văn
D. Linh
Hoá
T. Thảo
TC. Anh
T. Diễm
TC. Lí
X.Thảo
Tiết 3 Sinh
N. Diễm
Toán
Lai
Toán
Lai
TC. Toán
Lai
Anh
T. Diễm
GDCD
Vi (S)
Tiết 4 Tin
T. Trương
Văn
D. Linh
Văn
D. Linh
CN

Tin
T. Trương
HĐNG
N. Diễm
Tiết 5 Địa
T. Tuyết

T. Linh
Hoá
T. Thảo
Văn
D. Linh
-x- SHL
N. Diễm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
A.Tuyết
TC. Anh

Hoá
Nhung
Sinh
Thắm
Sinh
Thắm
Hoá
Nhung
Tiết 2 Toán
A.Tuyết
Anh

Văn
Nguyện
Anh

Tin
T. Trương
TC. Toán
A.Tuyết
Tiết 3 Tin
T. Trương
Địa
V. Trung

Vỹ
GDCD
P.Anh
Toán
A.Tuyết
Tiết 4 Văn
Nguyện
Sử
Trúc

Vỹ
Văn
Nguyện
Địa
V. Trung
HĐNG
A.Tuyết
Tiết 5 CN
Tiến
QP
Thương
Toán
A.Tuyết
TC. Hoá
Nhung
SHL
A.Tuyết
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Trọng
TC. Toán
Trọng
TC. Anh

Địa
V. Trung
Anh


M. Tâm
Tiết 2 Toán
Trọng
QP
Thương
Hoá
Nhung
Tin
T. Trương
Sinh
Thắm
Toán
Trọng
Tiết 3 TC. Hoá
Nhung
Anh


M. Tâm
Văn
Dung
Văn
Dung
Hoá
Nhung
Tiết 4 Văn
Dung
Toán
Trọng
Anh

Sử
Trúc
GDCD
P.Anh
HĐNG
Trọng
Tiết 5 Địa
V. Trung
CN
Tiến
Sinh
Thắm
Tin
T. Trương
SHL
Trọng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Dung
QP
Thương
TC. Hoá
Việt
Tin
T. Trương
GDCD
P.Anh
Văn
Dung
Tiết 2 Sinh
Hoa (S)
Toán
Minh
Hoá
Việt
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
Tiết 3 Văn
Dung
TC. Anh
T. Diễm
Toán
Minh
Toán
Minh

Quân
Sử
P.Anh
Tiết 4
Quân
Địa
V. Trung
CN
Tiến
TC. Toán
Minh
Anh
T. Diễm
HĐNG
Dung
Tiết 5 Tin
T. Trương
Anh
T. Diễm
Anh
T. Diễm
Địa
V. Trung
Văn
Dung
SHL
Dung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Nguyện
Toán
Minh
Toán
Minh
Toán
Minh
Anh
T. Diễm
Sử
P.Anh
Tiết 2 Tin
T. Trương
Anh
T. Diễm

Nghĩa
Địa
V. Trung

Nghĩa
Văn
Nguyện
Tiết 3 CN

QP
Thương
Anh
T. Diễm
Tin
T. Trương
Địa
V. Trung
Tiết 4 Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
TC. Toán
Minh
Sinh
Hoa (S)
Hoá
Việt
HĐNG
Nguyện
Tiết 5 Văn
Nguyện
TC. Hoá
Việt
Văn
Nguyện
GDCD
P.Anh
TC. Anh
T. Diễm
SHL
Nguyện
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Nhung
Anh
Loan
Sử
P.Anh
Anh
Loan
Địa
Viên
Toán
Trọng
Tiết 2 Sinh
Uyển
Văn
Thông
Văn
Thông
GDCD
P.Anh
Văn
Thông
Hoá
Nhung
Tiết 3 Toán
Trọng
Toán
Trọng

Đồng
Anh
Loan
Sinh
Uyển
Tiết 4
Đồng
Địa
Viên
Hoá
Nhung
Tin
Tin
Tin
Tin
HĐNG
Nhung
Tiết 5 CN

TC. Toán
Trọng
TC. Hoá
Nhung
QP
Cần
TC. Anh
Loan
SHL
Nhung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Trường
Địa
Viên
Địa
Viên
Sinh
Hoa (S)
Anh
Loan
Toán
A.Tuyết
Tiết 2
Trường
Anh
Loan
GDCD
P.Anh

Trường
Sử
P.Anh
CN

Tiết 3 Tin
Tin
QP
Cần
TC. Hoá
T. Thảo
Anh
Loan
Văn
Hải
Sinh
Hoa (S)
Tiết 4 TC. Toán
A.Tuyết
Hoá
T. Thảo
Toán
A.Tuyết
Hoá
T. Thảo
HĐNG
Trường
Tiết 5 Toán
A.Tuyết
TC. Anh
Loan
Văn
Hải
Văn
Hải
Tin
Tin
SHL
Trường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
X.Thảo
TC. Anh
T. Tâm
Tin
Lâm
QP
Cần
Văn

Anh
T. Tâm
Tiết 2
X.Thảo
Tin
Lâm
Hoá
T. Thảo
Toán
C. Thuyên

X.Thảo
Văn

Tiết 3 Anh
T. Tâm
Hoá
T. Thảo
Địa
T. Tuyết
CN

Toán
C. Thuyên
Toán
C. Thuyên
Tiết 4 Địa
T. Tuyết
Sinh
Thanh
TC. Hoá
T. Thảo
Văn

TC. Toán
C. Thuyên
HĐNG
X.Thảo
Tiết 5 Sinh
Thanh
Anh
T. Tâm
GDCD
P.Anh
Sử
Vi (S)
SHL
X.Thảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
T. Tâm
Tin
Lâm
Hoá
Diện
GDCD
P.Anh

X.Thảo
Toán
Vy (T)
Tiết 2 Toán
Vy (T)
TC. Anh
T. Tâm
Văn
Hải
Toán
Vy (T)
Văn
Hải
Sinh
Thanh
Tiết 3 Địa
T. Tuyết
Sinh
Thanh
TC. Toán
Vy (T)
Hoá
Diện
Anh
T. Tâm
Tiết 4
X.Thảo
Anh
T. Tâm
Địa
T. Tuyết
Văn
Hải
Sử
Vi (S)
HĐNG
T. Tâm
Tiết 5 Anh
T. Tâm
QP
Cần
Tin
Lâm
CN

TC. Hoá
Diện
SHL
T. Tâm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG THPT THU XÀ
C9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 CC
Uyển
Văn
Hoa (V)
Anh
C. Vân
CN

Văn
Hoa (V)
Văn
Hoa (V)
Tiết 2
Yến
TC. Anh
C. Vân
Toán
Hiền
TC. Hoá
Diện
Sinh
Uyển
Tiết 3 Sinh
Uyển
Địa
Viên
GDCD
P.Anh
QP
Cần
Địa
Viên
Anh
C. Vân
Tiết 4 Tin
Lâm
Toán
Hiền

Yến
TC. Toán
Hiền
Hoá
Diện
HĐNG
Uyển
Tiết 5 Sử
Vi (S)
Tin
Lâm
Hoá
Diện
Anh
C. Vân
Toán
Hiền
SHL
Uyển
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 08/02/2018 02:35

Trở lên trên đỉnh